the 23rd ISAN ODPC Network Conference

สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ และ เครือข่ายระบาดวิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลงทะเบียนเข้าร่วม / ส่งผลงานวิชาการ

กำหนดการสัมมนาวิชาการฯ ครั้งที่ 23 ปีงบประมาณ 2563

ณ ห้องประชุม....... โรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

“อีสานรวมพลัง สร้างนวัตกรรม นำสู่สุขภาวะ”

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม..... โรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ฉายวีดีทัศน์ “เครือข่ายวิชาการ สคร.7 8 9 10 จาก อดีต ปัจจุบัน นำสู่อนาคต อีสานรวมพลัง สร้างนวัตกรรม นำสู่สุขภาวะ”

กล่าวต้อนรับ โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

การแสดงพิธีเปิด “..........................”

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

พิธีเปิดโดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

พิธีมอบรางวัล การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ดีเด่น

แถลงข่าวกับสื่อมวลชน ณ ห้องประชุม............

เยี่ยมชมบูธเครือข่ายสคร 7 8 9 10

พักรับประทานอาหารว่าง

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

บรรยายพิเศษ ขอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสรุป หัวข้อเรื่อง เรื่องที่เสนอจากที่ประชุม

1. เรื่อง "การป้องกันควบคุมโรคโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์(AI)”

2. เรื่อง "ความท้าทายในการใช้ปัญญาประดิษฐ์(AI) ในการป้องกันควบคุมโรค"

3. เรื่อง "ความท้าทายในการใช้ปัญญาประดิษฐ์(AI) พิชิตโรคและภัยสุขภาพ"

4. เรื่อง "ความท้าทายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในยุคปัญญาประดิษฐ์(AI)"

5. เรื่อง "จากนโยบายสู่ผลงานวิชาการที่คาดหวังในยุคปัญญาประดิษฐ์(AI)"

โดย นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ฉายวีดีทัศน์ ประมวลภาพประทับใจในระหว่างการสัมมนา

กล่าวสรุปผลการจัดงาน โดย ผอ.สคร.ที่7 จ.ขอนแก่น

มอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น

โดย นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

พิธีมอบธงเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการเครือข่าย สคร 7 8 9 10 ให้กับ สคร. 10

อุบลราชธานี เจ้าภาพจัดงานสัมมนาในปีงบประมาณ 2564

โดย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นพยานในการมอบธง และถ่ายภาพร่วมกัน

กล่าวปิดงาน โดย อธิบดีกรมควบคุมโรค

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วิทยากร

สถานที่จัดงานประชุม

โรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

043 xxx xxx

F.A.Q