สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

ลักษณะสาคัญขององค์กร

     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น หรือ สคร.7 ขอนแก่น เดิมคือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ต่อมาปี พ.ศ.2558 กรมควบคุมโรค ได้มีการปรับพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัด คือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่จังหวัดที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรครับผิดชอบให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปของกระทรวงสาธารณสุข คือ เขตบริการสุขภาพ ปัจจุบัน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ โดยมีภารกิจหลักในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนา าตรฐานการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายด้านการเป็น National Health Authority ด้านระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพซึ่งจะนำไปสู่การลดโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่

วิสัยทัศน์

     ระบบควบคุมโรคที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อประชาชนสุขภาพดี ภายในปี 2568

พันธกิจ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและ ภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพบริเวณชายแดนเพื่อการป้องกันโรค ระหว่างประเทศ
 6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่ รับผิดชอบ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยม

เพื่อสร้างความมุ่งมั่นที่จะสรรสร้างบริการและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร มีแนวทางปฏิบัติตามค่านิยม ดังนี้
“MOPH”
 •      M : Mastery เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
 •      O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
 •      P : People centered ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”
 •      H : Humility ถ่อมตัวอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
และ ISMART+L สคร.7
 •       I : Integrity การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
 •      S : Service การบริการที่ดี
 •      M : Mastery การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
 •      A : Accountability/Transparency การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 •      R : Relationship การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง
 •      T : Teamwork การทำงานเป็นทีม
 •      L : Loyalty ความผูกพันและจงรักภักดีองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

     มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ ประสานงานเด่น เน้นการเรียนรู้ เชิดชูองค์กร

ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาโยบาย มาตรการและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
 3. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรค
 4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและพัฒนาความร่วมมือ
 5. พัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เป้าประสงค์

 1. เครือข่ายดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและตามเป้าหมายการลดโรคที่สาคัญ
 2. เป็นศูนย์กลางวิชาการและผลิตงานผลงานวิชาการ ด้านการป้องกันควบคุมโรคที่ได้มาตรฐาน
 3. มีกลไกการจัดการแผนงานโรคและระบบการติดตามประเมินผลสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
 4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม
 5. บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
 6. มีกลไกการพยากรณ์โรค ข่าวกรอง และฐานข้อมูลโรคที่ได้มาตรฐาน
 7. บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง
 8. พัฒนาระบบคุณภาพของหน่วยงานให้ได้มาตรฐาน
 9. เครือข่ายมีความพึงพอใจและมีทัศคติที่ดี เชื่อถือไว้วางใจ สคร.

ที่ตั้งหน่วยงาน

ที่อยู่ : 181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-222818 ถึง 9 โทรสาร : 043-226164 | Email : odpc07@ddc.mail.go.th

พื้นที่รับผิดชอบ : ขอนแก่น, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดกาฬสินธุ์, จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงสร้างหน่วยงาน