สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

ลักษณะสาคัญขององค์กร

ประวัติหน่วยงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น หรือ สคร.7 ขอนแก่น เดิมคือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ต่อมา ปี พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค ได้มีการ ปรับพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดคือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นที่จังหวัดที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรครับผิดชอบให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปของกระทรวงสาธารณสุข คือ เขตบริการ สุขภาพ ปัจจุบัน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ โดยมีภารกิจหลักในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนา มาตรฐานการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส่งผลให้ บรรลุ เป้าหมายด้านการเป็น National Health Authority ด้านระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การลด โรคและภัย สุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่

วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำระดับภูมิภาค เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐานสากลที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ ภายในปี 2563

เป้าประสงค์
 1. เครือข่ายดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและตามเป้าหมายการลดโรคที่สาคัญ
 2. เป็นศูนย์กลางวิชาการและผลิตงานผลงานวิชาการ ด้านการป้องกันควบคุมโรคที่ได้มาตรฐาน
 3. มีกลไกการจัดการแผนงานโรคและระบบการติดตามประเมินผลสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
 4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม
 5. บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
 6. มีกลไกการพยากรณ์โรค ข่าวกรอง และฐานข้อมูลโรคที่ได้มาตรฐาน
 7. บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง
 8. พัฒนาระบบคุณภาพของหน่วยงานให้ได้มาตรฐาน
 9. เครือข่ายมีความพึงพอใจและมีทัศคติที่ดี เชื่อถือไว้วางใจ สคร.

ค่านิยม

ISMART + L สคร. 7 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นค่านิยม ISMART ของกรมควบคุมโรคและประกาศเป็นนโยบาย อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งมั่นที่จะสรรสร้างบริการและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรดังนี้

 • I (Integrity) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
 • S (Service) การบริการที่ดี
 • M (Mastery) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
 • A (Achievement Motivation) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 • R (Relationship) การมีน้าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง
 • T (Teamwork) การทำงานเป็นทีม
 • L (Loyalty) ความผูกพันและ ความจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของ สคร.7 ขอนแก่น

ที่ตั้งหน่วยงาน

ที่อยู่ : 181/37 ซอยราชประชา ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-222818 ถึง 9 โทรสาร : 043-226164

พื้นที่รับผิดชอบ : ขอนแก่น, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดกาฬสินธุ์, จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงสร้างหน่วยงาน