ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (ข้อมูลตามจังหวัดที่เกิดเหตุ) ในช่วง
เทศกาล ปีใหม่2560 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2559 ถึง 4 ม.ค. 2560
ข้อมูลเขต 07
รายงาน ณ วันที่ 9 พฦษภาคม 2560 เวลา 14.08 น.
ตารางที่ 1 ข้อมูลจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เทศกาล ปีใหม่2560
วันเดือนปี บาดเจ็บ เสียชีวิต รวม EMS Admit ดื่มสุรา อายุ< 20ปี ดื่มสุรา สวมหมวก* คาดเข็มขัด*
(ราย) % (ราย) % (ราย) (ราย) % (ราย)% (ราย)% (ราย)% (ราย)% (ราย)%
29 ธ.ค. 2559 353 99.72 1 0.28 354 179 50.56 76 21.47 108 30.51 24 22.22 54 19.01 16 37.21
30 ธ.ค. 2559 440 97.13 13 2.87 453 194 42.83 86 18.98 187 41.28 43 22.99 60 16.35 13 26.53
31 ธ.ค. 2559 576 98.46 9 1.54 585 255 43.59 99 16.92 251 42.91 72 28.69 78 16.88 22 30.14
1 ม.ค. 2560 361 96.78 12 3.22 373 155 41.55 79 21.18 200 53.62 56 28.00 30 9.84 9 23.68
2 ม.ค. 2560 263 98.13 5 1.87 268 120 44.78 42 15.67 96 35.82 18 18.75 24 12.24 10 17.86
3 ม.ค. 2560 250 99.21 2 0.79 252 112 44.44 44 17.46 60 23.81 12 20.00 27 14.44 11 34.38
4 ม.ค. 2560 162 94.19 10 5.81 172 96 55.81 26 15.12 33 19.19 5 15.15 29 19.59 1 8.33
รวม 2,40597.88 522.12 2,457 1,11145.22 45218.40 93538.05 23024.60 30215.50 8227.06
ตารางที่ 3 : จังหวัดที่มีการบาดเจ็บสะสมสูงสุดเทียบกับเสียชีวิต
ที่ จังหวัด เจ็บ เสียชีวิต %
1 ขอนแก่น882151.67
2 ร้อยเอ็ด644192.87
3 กาฬสินธุ์47891.85
4 มหาสารคาม41592.12
ตารางที่ 4 :จังหวัดที่มีการตายสะสมสูงสุด
ที่ จังหวัด จำนวน
1 ร้อยเอ็ด 19
2 ขอนแก่น 15
3 กาฬสินธุ์,มหาสารคาม 9
ตารางที่ 2 จำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต Admit และการใช้บริการ EMS เปรียบเทียบ 3 ปี *หมายเหตุ : ร้อยละการ เพิ่ม/ลด เปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบัน กับ ปีก่อนหน้า 1 ปี
วัน บาดเจ็บ (ราย) +เพิ่ม เสียชีวิต (ราย) +เพิ่ม รวม (ราย) +เพิ่ม EMS (ราย) +เพิ่ม Admit (ราย) +เพิ่ม ดื่มสุรา (ราย) +เพิ่ม อายุ<20 ปี
ดื่มสุรา (ราย)
+เพิ่ม สวมหมวก*(ราย) +เพิ่ม คาดเข็มขัด*(ราย) +เพิ่ม
255825592560 -ลด 255825592560 -ลด 255825592560 -ลด 255825592560 -ลด 255825592560 -ลด 255825592560 -ลด 255825592560 -ลด 255825592560 -ลด 255825592560 -ลด
1 383 301 353 17.28 1 1 1 0.00 384 302 354 17.22 157 132 179 35.61 74 56 76 35.71 152 104 108 3.85 30 18 24 33.33 53 29 54 86.21 6 3 16 433.33
2 426 397 440 10.83 4 4 13 225.00 430 401 453 12.97 182 157 194 23.57 72 77 86 11.69 192 147 187 27.21 45 22 43 95.45 41 56 60 7.14 8 7 13 85.71
3 405 506 576 13.83 7 3 9 200.00 412 509 585 14.93 172 197 255 29.44 81 92 99 7.61 233 234 251 7.26 72 49 72 46.94 29 41 78 90.24 11 17 22 29.41
4 201 340 361 6.18 3 7 12 71.43 204 347 373 7.49 75 135 155 14.81 34 48 79 64.58 87 191 200 4.71 26 66 56 -15.15 25 30 30 0.00 2 6 9 50.00
5 204 265 263 -0.75 3 2 5 150.00 207 267 268 0.37 84 105 120 14.29 37 57 42 -26.32 72 82 96 17.07 21 18 18 0.00 33 32 24 -25.00 5 9 10 11.11
6 176 206 250 21.36 1 2 2 0.00 177 208 252 21.15 68 90 112 24.44 24 29 44 51.72 30 57 60 5.26 8 13 12 -7.69 29 29 27 -6.90 13 9 11 22.22
7 123 149 162 8.72 0 4 10 150.00 123 153 172 12.42 57 65 96 47.69 19 22 26 18.18 20 24 33 37.50 4 3 5 66.67 25 28 29 3.57 2 1 1 0.00
รวม 1,9182,1642,405 11.14 192352 126.09 1,9372,1872,457 12.35 7958811,111 26.11 341381452 18.64 786 839935 11.44 206 189230 21.69 235245 30223.27 475282 57.69
Created with Highcharts 4.0.4ข้อมูลการบาดเจ็บ(ราย)12345670800
Created with Highcharts 4.0.4ข้อมูลเสียชีวิต(ราย)1234567015
Created with Highcharts 4.0.4ข้อมูล admit (ราย)12345670125
Created with Highcharts 4.0.4การดื่มสุรา (ราย)12345670300
Created with Highcharts 4.0.4อายุ<20 ปีดื่มสุรา(ราย)1234567060
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
*หมายเหตุ : การคำนวณร้อยละของการสวมหมวก เทียบจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ และการคำนวนร้อยละการคาดเข็มขัด เทียบจากอุบัติเหตุรถยนต์