ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
สรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (ข้อมูลตามจังหวัดที่เกิดเหตุ) ในช่วง
เทศกาล สงกรานต์2560 ระหว่างวันที่ 11 เม.ย. 2560 ถึง 17 เม.ย. 2560
ข้อมูลเขต 07
รายงาน ณ วันที่ 9 พฦษภาคม 2560 เวลา 14.02 น.
ตารางที่ 1 ข้อมูลจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เทศกาล สงกรานต์2560
วันเดือนปี บาดเจ็บ เสียชีวิต รวม EMS Admit ดื่มสุรา อายุ< 20ปี ดื่มสุรา สวมหมวก* คาดเข็มขัด*
(ราย) % (ราย) % (ราย) (ราย) % (ราย)% (ราย)% (ราย)% (ราย)% (ราย)%
11 เม.ย. 2560 284 99.65 1 0.35 285 130 45.61 51 17.89 82 28.77 16 19.51 29 13.00 10 50.00
12 เม.ย. 2560 421 98.14 8 1.86 429 204 47.55 97 22.61 141 32.87 28 19.86 41 12.39 15 22.06
13 เม.ย. 2560 584 98.48 9 1.52 593 224 37.77 78 13.15 237 39.97 61 25.74 50 10.87 19 25.00
14 เม.ย. 2560 442 99.10 4 0.90 446 177 39.69 60 13.45 159 35.65 35 22.01 34 10.15 16 23.53
15 เม.ย. 2560 335 98.53 5 1.47 340 125 36.76 59 17.35 132 38.82 33 25.00 34 13.18 11 29.73
16 เม.ย. 2560 273 99.27 2 0.73 275 105 38.18 42 15.27 75 27.27 10 13.33 20 10.15 19 38.00
17 เม.ย. 2560 186 99.47 1 0.53 187 73 39.04 26 13.90 36 19.25 5 13.89 26 17.57 10 41.67
รวม 2,52598.83 301.17 2,555 1,03840.63 41316.16 86233.74 18821.81 23411.99 10029.15
ตารางที่ 3 : จังหวัดที่มีการบาดเจ็บสะสมสูงสุดเทียบกับเสียชีวิต
ที่ จังหวัด เจ็บ เสียชีวิต %
1 ขอนแก่น96390.93
2 ร้อยเอ็ด639121.84
3 มหาสารคาม47251.05
4 กาฬสินธุ์45440.87
ตารางที่ 4 :จังหวัดที่มีการตายสะสมสูงสุด
ที่ จังหวัด จำนวน
1 ร้อยเอ็ด 12
2 ขอนแก่น 9
3 มหาสารคาม 5
4 กาฬสินธุ์ 4
ตารางที่ 2 จำนวนผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต Admit และการใช้บริการ EMS เปรียบเทียบ 3 ปี *หมายเหตุ : ร้อยละการ เพิ่ม/ลด เปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบัน กับ ปีก่อนหน้า 1 ปี
วัน บาดเจ็บ (ราย) +เพิ่ม เสียชีวิต (ราย) +เพิ่ม รวม (ราย) +เพิ่ม EMS (ราย) +เพิ่ม Admit (ราย) +เพิ่ม ดื่มสุรา (ราย) +เพิ่ม อายุ<20 ปี
ดื่มสุรา (ราย)
+เพิ่ม สวมหมวก*(ราย) +เพิ่ม คาดเข็มขัด*(ราย) +เพิ่ม
255825592560 -ลด 255825592560 -ลด 255825592560 -ลด 255825592560 -ลด 255825592560 -ลด 255825592560 -ลด 255825592560 -ลด 255825592560 -ลด 255825592560 -ลด
1 219 287 284 -1.05 2 9 1 -88.89 221 296 285 -3.72 94 108 130 20.37 34 46 51 10.87 69 107 82 -23.36 17 25 16 -36.00 22 37 29 -21.62 9 5 10 100.00
2 274 402 421 4.73 3 10 8 -20.00 277 412 429 4.13 102 179 204 13.97 29 73 97 32.88 84 141 141 0.00 12 28 28 0.00 26 36 41 13.89 7 16 15 -6.25
3 296 546 584 6.96 8 5 9 80.00 304 551 593 7.62 123 198 224 13.13 32 82 78 -4.88 117 234 237 1.28 17 63 61 -3.17 34 35 50 42.86 10 10 19 90.00
4 388 384 442 15.10 5 1 4 300.00 393 385 446 15.84 136 124 177 42.74 51 50 60 20.00 173 161 159 -1.24 39 41 35 -14.63 24 24 34 41.67 10 7 16 128.57
5 463 363 335 -7.71 6 5 5 0.00 469 368 340 -7.61 162 110 125 13.64 71 43 59 37.21 209 138 132 -4.35 58 34 33 -2.94 29 34 34 0.00 6 13 11 -15.38
6 386 197 273 38.58 5 2 2 0.00 391 199 275 38.19 124 78 105 34.62 48 36 42 16.67 160 66 75 13.64 43 18 10 -44.44 36 27 20 -25.93 9 13 19 46.15
7 328 154 186 20.78 2 0 1 0.00 330 154 187 21.43 122 61 73 19.67 37 21 26 23.81 117 31 36 16.13 40 9 5 -44.44 17 19 26 36.84 9 3 10 233.33
รวม 2,3542,3332,525 8.23 313230 -6.25 2,3852,3652,555 8.03 8638581,038 20.98 302351413 17.66 929 878862 -1.82 226 218188 -13.76 188212 23410.38 6067100 49.25
Created with Highcharts 4.0.4ข้อมูลการบาดเจ็บ(ราย)12345670800
Created with Highcharts 4.0.4ข้อมูลเสียชีวิต(ราย)1234567012.5
Created with Highcharts 4.0.4ข้อมูล admit (ราย)12345670125
Created with Highcharts 4.0.4การดื่มสุรา (ราย)12345670250
Created with Highcharts 4.0.4อายุ<20 ปีดื่มสุรา(ราย)1234567050
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
*หมายเหตุ : การคำนวณร้อยละของการสวมหมวก เทียบจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ และการคำนวนร้อยละการคาดเข็มขัด เทียบจากอุบัติเหตุรถยนต์