สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ "ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑"

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    ผู้ลงบทความ : ยศวัฒน์ ทันวงษา    วันที่ลงบทความ : 2018-03-26    view : 309

ไฟล์แนบ :ไม่มี

                      ตามที่อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ประกาศเตนารมณ์ด้านคุณธรรมและควสามโปร่งใสในการดำเนินงานกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" เมื่ออังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณโถงอาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมควบคุมโรค นั้น

                       เพื่อเป็นการร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างภาพลักษณ์อันดีแก่กรมควบคุมโรค จึงขอประชาสัมพันธ์ "ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑" ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มารับบริการได้ทราบทั่วกัน