สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน > สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล    น้ำพอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “รวมพลังค้นหาวัณโรคเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยง” เพื่อเร่งรัดยุติวัณโรค 

ประเภท : ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน    ผู้ลงบทความ : อนุชา มะลาลัย    วันที่ลงบทความ : 2018-07-11    view : 155

ไฟล์แนบ :ไม่มี

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาล    น้ำพอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “รวมพลังค้นหาวัณโรคเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยง” เพื่อเร่งรัดยุติวัณโรค 

 

ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง โดยภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขร่วมจัดกิจกรรมคัดกรองค้นหาวัณโรคเชิงรุกในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ  โดยได้รับความร่วมมือจากพื้นที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น  เป้าหมายเพื่อยุติวัณโรค “ค้นให้พบ จบด้วยหาย” ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินการในเขตสุขภาพที่ ๗ และเป็นพื้นที่แรกของประเทศ  ที่จะมีการคัดกรองวัณโรคครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงเบาหวานสูงอายุ ๑๐๐ % หวังให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ได้รับการคัดกรองค้นหา  วินิจฉัยวัณโรคและ เข้าสู่ระบบการรักษาตามมาตรฐานโดยเร็ว

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม   ๒๕๖๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง  โรงพยาบาลน้ำพอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันจัดกิจกรรม “โครงการคัดกรองค้นหาวัณโรคเชิงรุกในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น” โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย   ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  “วัณโรคยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศและพื้นที่อำเภอน้ำพอง พบอัตราผู้ป่วยวัณโรคมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  การดำเนินกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้อัตราความครอบคลุมและอัตราความสำเร็จในการรักษาเป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่การคัดกรองค้นหาวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงนั้น  เมื่อพบผู้ป่วยก็ให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาให้เร็วที่สุด  เพื่อลดการเสียชีวิตและลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน  ซึ่งจะทำให้อุบัติการณ์วัณโรคลดลงเรื่อยๆจนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขอีกต่อไป  สำหรับกิจกรรม“คัดกรองค้นหาวัณโรคเชิงรุกในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น” ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเบาหวานสูงอายุได้รับการคัดกรองค้นหา วินิจฉัยวัณโรคและสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้รับการดูแลตามมาตรฐานโดยเร็ว เป้าหมายจำนวนประมาณ ๓, ๐๐๐ คน  ใช้เวลาดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ -๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๒ วัน โดยการคัดกรองด้วยการเอ็กซเรย์ปอด ให้บริการโดยรถตรวจเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ไปตามจุดที่กำหนด คือ ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในพื้นที่  ทั้งนี้กลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมการคัดกรองในครั้งนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น”

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมโครงการฯ กล่าวภายหลังพิธีเปิดโครงการว่า  “การควบคุมวัณโรคมีความจำเป็นอย่างยิ่งจำเป็นต้องมีการค้นหาวัณโรคโดยการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและดูแลรักษารักษาโดยเร็ว  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน  ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยยุติวัณโรคได้ในที่สุด การเร่งรัดค้นหานั้นมุ่งให้ความสำคัญกับการค้นหาวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานที่สูงอายุ มีโอกาสที่จะรับเชื้อและเป็นวัณโรคได้ง่าย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้าน  วัณโรค พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  โดยมีเป้าประสงค์ “ลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคลงร้อยละ ๑๒.๕ ต่อปี  จาก ๑๗๒ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน  ในปี พ.ศ.๒๕๕๗  ให้เหลือ ๘๘ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน  ในปี พ.ศ.๒๕๖๔”  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค  

กรมควบคุมโรคจึงได้ถือว่าการควบคุมวัณโรคเป็นนโยบายสำคัญ  และสนับสนุนแผนปฏิบัติการดังกล่าว  โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ ในทุกจังหวัดเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงาน  มีการทำงานเป็นทีมมีระบบสั่งการในการยุติวัณโรคของพื้นที่  จึงมีความจำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม  เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการเร่งรัดค้นหาวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีโอกาสค้นพบผู้ป่วยวัณโรคได้สูงทำให้อัตราความครอบคลุมการรักษาบรรลุเป้าหมายนำไปสู่การยุติวัณโรคได้  ดังนั้นสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมควบคุมโรค  จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ตระหนักรวมทั้งมีความรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันวัณโรค ตลอดจนขยายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินงานควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคในพื้นที่ อันจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุด คือ “เมืองไทยปลอดวัณโรค” ต่อไป

ในโอกาสนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนทุกท่านที่รู้ตัวเองว่ามีอาการสงสัยว่าจะเป็นวัณโรค คือ ไอมีเลือดปน ไอแห้งๆ ไอมีเสมหะ ติดต่อกันเกิน ๒ สัปดาห์ มีไข้ น้ำหนักลด เบื่ออาหาร หรือเคยอยู่ร่วมบ้านเดียวกับผู้ป่วยวัณโรครีบไปรับการตรวจวินิจฉัย ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งในปัจจุบันมียารักษาวัณโรคที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรักษาวัณโรคให้หายขาดได้ภายใน ๖ – ๘ เดือน  สิ่งสำคัญคือ ผู้ป่วยต้องกินยาให้ครบตามขนาดที่แพทย์สั่งทุกเม็ดและทุกมื้ออย่างเคร่งครัด และมาตรวจตามนัดทุกครั้ง เมื่ออาการดีขึ้นอย่าตัดสินใจหยุดยาเองโดยเข้าใจว่าหายแล้ว เพราะเชื้อวัณโรคในร่างกายอาจยังไม่หมด เกิดการดื้อยาและกลับมากำเริบใหม่ทำให้การรักษายุ่งยากมากขึ้นและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

 

/////////////////////////////////////////////////////////////

ข้อมูล  : สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค /กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย

เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

 โทร ๐๔๓ ๒๒๒๘๑๘-๙ ต่อ ๖๐๑

www.odpc7.ddc.moph.go.th

ศูนย์รับข้อร้องเรียนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น

โทร. ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙

ต่อ ๒๒๔ งานกฎหมาย