สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน > กรมควบคุมโรค  ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ย่านประตูน้ำ กวดขันห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

ประเภท : ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน    ผู้ลงบทความ : อนุชา มะลาลัย    วันที่ลงบทความ : 2018-08-06    view : 74

ไฟล์แนบ :ไม่มี

กรมควบคุมโรค  ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ย่านประตูน้ำ กวดขันห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

 

          วานนี้ (๓ สิงหาคม ๒๕๖๑) นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง น.ส.อังคณา บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมาย  ร.ต.อ.จีระศักดิ์ บุญยืนนาน ส.ต.ท.กิตติศักดิ์ ชื่นจิต จากสถานีตำรวจนครบาลพญาไท  นายอธิป ชัยภัทรกุล นายวิชัย บุญช่วยชู จากสำนักงานเขตราชเทวี และคณะ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการจัดเขตปลอดบุหรี่และชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนทั่วไป ณ ตลาดประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

          นพ.ขจรศักดิ์ กล่าวว่า ในการดำเนินงานครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย ณ บริเวณซอยเพชรบุรี ๑๙ ถึงซอยเพชรบุรี ๒๑ และได้เข้าไปตรวจสอบในร้านค้าที่เคยได้รับการร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐  ปรากฏว่า ไม่พบผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในร้านดังกล่าว และพบเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่แสดงไว้บริเวณหน้าร้านอย่างชัดเจน รวมถึงไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสูบบุหรี่แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงได้มอบเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่เพิ่มเติมพร้อมชี้แจงข้อกฎหมายแก่ผู้ดูแลร้าน ให้ทราบว่าตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ส่วนเจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่มีหน้าที่ต้องจัดเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ให้มีสภาพและลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ เจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่ยังมีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือน และควบคุมดูแลหรือห้ามปรามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ด้วย ซึ่งผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  ซึ่งผู้ดูแลร้านดังกล่าวได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมทั้งยืนยันว่าจะกำชับลูกจ้างและลูกค้าของร้าน มิให้มีการสูบบุหรี่ในบริเวณร้านอย่างเด็ดขาด

           สำหรับกรณีนี้ เห็นได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายจะประสบความสำเร็จได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสถานที่หรือผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจังด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสำคัญและร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง ย่อมส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปลอดควันบุหรี่ สมตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มุ่งปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบได้อย่างแท้จริง

           ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านช่องทางระบบ “TAS : Tobacco & Alcohol Surveillance System” ใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ “http://TAS.go.th” หรือค้นหาจาก google คำว่า “ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ” ท่านก็สามารถเข้าใช้งานได้ฟรีทันที หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๓๔๒ และโทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๓๑๘ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒

...................................................................

ข้อมูลจาก : ศูนย์กฎหมาย / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทร. ๐-๒๕๙๐-๓๘๕๗/ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ศูนย์รับข้อร้องเรียนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น

หมายเลข ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙ ต่อ ๒๒๔

http://odpc๗.ddc.moph.go.th

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ rinjong_๒๐๑@hotmail.com