สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน > กรมควบคุมโรค ชูแอพ “ทันระบาด” ๑ ใน ๗ นวัตกรรมระดับชาติปี ๖๑

ประเภท : ข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน    ผู้ลงบทความ : อนุชา มะลาลัย    วันที่ลงบทความ : 2018-08-09    view : 121

ไฟล์แนบ :ไม่มี

กรมควบคุมโรค ชูแอพ “ทันระบาด” ๑ ใน ๗ นวัตกรรมระดับชาติปี ๖๑

 

         กรมควบคุมโรค ชูแอพพลิเคชั่น “ทันระบาด” ที่ได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็น ๑ ใน ๗ ผลงานนวัตกรรมระดับชาติปี ๖๑ แอพฯนี้ใช้เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก พร้อมรายงานผลและแสดงสถานการณ์แบบเรียลไทม์ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายรอบบ้าน

          วันนี้ (๗ สิงหาคม ๒๕๖๑) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมควบคุมโรคมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้สะดวก รวดเร็วและเหมาะสมกับบริบทของไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งแอพพลิเคชั่น “ทันระบาด” ได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็น ๑ ใน ๗ ผลงานนวัตกรรมระดับชาติที่มีศักยภาพ มีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจและประเทศ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นผู้นำเสนอผลงานต่อนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo ๒๐๑๘)

          นายแพทย์รุ่งเรือง กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น “ทันระบาด” เป็นชุดซอฟแวร์ที่ผลิตขึ้นจากความร่วมมือของ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ติดตาม วิเคราะห์และรายงานผลแบบเรียลไทม์ ทั้งนี้ ยังทราบความเสี่ยงก่อนเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก อีกทั้ง ผู้บริหารสามารถวางแผนการควบคุมความเสี่ยง เฝ้าระวัง ควบคุมโรคได้รวดเร็วทันเหตุการณ์

          ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นทันระบาดได้โดยพิมพ์ “ทันระบาด” ที่ช่องค้นหาและกดติดตั้ง เมื่อทำการสำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่บ้านหรือชุมชน ให้บันทึกข้อมูลลงแอพพลิเคชั่นในเมนู ทันระบาดสำรวจ (TanRabad Survey) ซึ่งสามารถระบุพิกัดสถานที่ที่พบลูกน้ำยุงลายได้ ยังสามารถดูสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อ และดัชนีทางกีฏวิทยาแบบเรียลไทม์ในรูปแผนที่และตารางได้ที่เมนู ทันระบาดติดตาม (TanRabad Watch)

          “การป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นหน้าที่ของทุกคน ดังนั้น ควรหมั่นตรวจสอบภาชนะที่มีน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ยางรถยนต์ แจกัน อ่างน้ำหรือขยะที่มีน้ำขังรอบบริเวณบ้านของตนเองและชุมชน พร้อมร่วมรายงานลงในแอพพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคที่มาจากยุงลายได้” นายแพทย์รุ่งเรือง กล่าว

 

*****************************************

ข้อมูลจาก: สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง/ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๓๘๕๗ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น

หมายเลข ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙ 

http://odpc7.ddc.moph.go.th

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ rinjong_201@hotmail.com