สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> การประชุม/อบรม/สัมมนา > เอกสารรับการนิเทศงาน กรมควบคุมโรค รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประเภท : การประชุม/อบรม/สัมมนา    ผู้ลงบทความ : สุบรร ปฏิสุทธิ์    วันที่ลงบทความ : 2018-07-20    view : 147

ไฟล์แนบ : 20180720170726.pdf    ชนิดไฟล์ : .pdf    ขนาด : 375.76 KB

เอกสารรับการนิเทศงาน กรมควบคุมโรค รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

ประกอบด้วย

๑)    การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของทีมนิเทศงาน กรมควบคุมโรค รอบที่ ๑ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กลุ่มที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลุ่มที่ ๒ โครงการตามแนวพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และการดำเนินงานลดโรคและภัยสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ ที่เป็นปัญหาในพื้นที่

กลุ่มที่ ๓ โครงการที่สนับสนุนคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมฯ ปี ๒๕๖๑ และแผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

๒)    ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนงาน/โครงการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒