สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวเฝ้าระวังเตือนภัย > ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ

ประเภท : ข่าวเฝ้าระวังเตือนภัย    ผู้ลงบทความ : ทวี อารยะสุขวัฒน์    วันที่ลงบทความ : 2015-12-28    view : 313

ไฟล์แนบ :ไม่มี

สคร.๗ ขอนแก่น ขานรับมาตการ “ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” หนุนเครือข่ายพื้นที่ตรวจเตือนเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมหนุน มาตรการด่านชุมชน http://dpc6pr.com/index.php?show=news&file=detail&id=1523 แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น ขานรับนโยบายเพื่อความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้ความสำคัญร่วมผลักดันมาตรการร่วมกับเครือข่ายใน พื้นที่เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายพร้อมจัดทีมเจ้าพนักงานตามกฎหมายลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ มาตรการสำคัญตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ป้องปรามการละเมิด กฎหมาย พร้อมหนุนเสริมนโยบายมาตรการด่านชุมชนในพื้นที่ เป้าหมาย เสี่ยงสูง ๔๐ อำเภอ ใน ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน โดยใช้หลัก ๓ ต. คือ ต.เตรียม เตรียมความพร้อมสร้างมาตรการชุมชน ต.ตั้ง ตั้งด่านชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ คือ การกำหนดจุดในการตั้งด่านชุมชน/จุดสกัดและ ต.ติดตาม ติดตามตรวจสอบมุ่งสู่ความสำเร็จ หวังลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปีใหม่ สำหรับพื้นที่เป้าหมาย เขตรับผิดชอบของ สคร.๗ ขอนแก่น ประกอบด้วย ๔ จังหวัดได้แก่ ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ โดยได้มอบหมายให้จัดทีมเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติ งานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมาย แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ขายปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมไปถึงผู้นำชุมชน ประชาชน เด็กและ เยาวชน พร้อมจับตา เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างเคร่งครัด ในช่วง ๗ วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ โดยเฝ้าระวังการกระทำความผิดตามพ.ร.บ. ในกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าที่ขออนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างถูกต้อง ให้รับรู้และปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สรรพสามิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายเฝ้าระวังอุบัติเหตุ และตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัด การออกตรวจ เตือนครั้งนี้เน้น การห้ามขายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือในเวลาต้องห้ามตามกฎหมาย การขายให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือขายให้คนที่มีอาการมึนเมาครองสติไม่ได้ โดย มีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การเร่ขาย การขายโดยวิธีอื่นๆที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งหากพบมีการละเมิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย มีโทษจำ คุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นจึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการร้านค้า ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่ง หากพบการกระทำความผิดแล้วจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที โดยเครือข่ายเฝ้าระวังที่ออกดำเนินการในพื้นที่แล้ว นอกจากการเฝ้าระวังการกระทำผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว อีกมาตรการสำคัญที่หวังจะช่วยลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ คือการหนุนการดำเนินมาตรการด่านชุมชน พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสกัดกั้นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้แก่ เมาสุราขณะขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ออกสู่ถนนใหญ่ ซึ่งจากสถานการณ์พบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดกับผู้ใช้จักรยานยนต์ในเขตชุมชน บน ถนนอบต./หมู่บ้าน และเป็นถนนสายรอง ซึ่งมาตรการด่านชุมชน จะเกิดขึ้นได้โดยการร่วมทำข้อตกลงหรือประชาคมหมู่บ้าน มีผู้ปฏิบัติประจำด่านชุมชนจะได้มาจาก แกนนำ อาสาสมัคร จิตอาสา กรรมการหมู่บ้าน ซึ่งหลักการในการดำเนินงาน “ด่านชุมชน” คือการใช้หลัก ๓ ต. ดังนี้ ๑. ต.เตรียม เตรียมความพร้อมสร้างมาตรการชุมชน ๒. ต.ตั้ง ตั้งด่านชุมชน สกัดกลุ่มเสี่ยง เลี่ยง อุบัติเหตุ คือ การกำหนดจุดในการตั้งด่านชุมชน/จุดสกัดและ ๓.ต.ติดตาม ติดตามตรวจสอบมุ่งสู่ความสำเร็จ โดยเป้าหมายด่านชุมชน ๔๐ อำเภอ ใน ๒๐ จังหวัด ครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตำบล หรือประมาณอย่างน้อย ๒๐๐ ด่าน หวังลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้กำหนดนโยบายให้มีการดำเนินการต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี เป้าหมายความสำเร็จนี้เพื่อ ลดการตายและการบาดเจ็บให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี และที่สำคัญ ชุมชนควรคำนึงถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่มวัยรุ่นเจนแซด (GEN Z) (ผู้มีอายุต่ำกว่า ๑๙ ปี) ขอเชิญชวนให้มาร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยร่วมเป็นอาสาสมัครจิตอาสาร่วมตั้งด่านชุมชน ร่วมตักเตือนเพื่อนในกลุ่มวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีมปฏิบัติงานระดับเขตร่วมกับเครือข่ายในจังหวัดมีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าทั่วไปได้รับรู้ข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์พ.ศ.๒๕๕๑ และปฏิบัติตามข้อกฎหมายในประเด็นนี้หวังลดโอกาสการเข้าถึงซึ่งการซื้อขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มประชาชนโยเฉพาะเด็กและเยาวชน นับเป็นการลดปัจจัย เอื้อที่เป็นสาเหตุเสี่ยงในการเมาสุราแล้วขับขี่ยวดยานพาหนะ และหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ หมายเลข ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สคร.๗ขอนแก่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนองต่อนโยบายลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยรับปีวอกอย่างมีความสุข //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๓๘๕๗ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น โทร ๐๔๓ ๒๒๒๘๑๘-๙ ต่อ ๖๐๑ http://www.dpc๖pr.com