สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สคร.7 จังหวัดขอนแก่น

 1. ข้อมูลประชากรแยกกลุ่มอายุ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561
 2. ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560
 3. ข้อมูลสถานพยาบาลแยกประเภท ปี 2561 เขต สคร.7 ขอนแก่น
 4. ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2560
 5. ข้อมูลประชากรแยกกลุ่มอายุ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2560
 6. ข้อมูลประชากรแยกกลุ่มอายุ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2559
 7. ข้อมูลจำนวนเตียง ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7
 8. ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 เขตสคร.7 ขอนแก่น (ล่าสุด)
 9. ข้อมูลสถานพยาบาลแบบแยกประเภท ปี 2559 เขตสคร.7 ขอนแก่น (ล่าสุด)
 10. ข้อมูลสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ สคร.7 ขอนแก่น
 11. ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559 (ข้อมูลเมื่อ มิถุนายน 2559)
 12. สรุปผลการให้บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่สาคัญ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
 13. ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 เขตสคร.8 อุดรธานี
 14. ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 เขตสคร.7 ขอนแก่น
 15. ข้อมูลสถานพยาบาลแบบแยกประเภท ปี 2559 เขตสคร.8 อุดรธานี
 16. ข้อมูลสถานพยาบาลแบบแยกประเภท ปี 2559 เขตสคร.7 ขอนแก่น
 17. ข้อมูลประชากร แยกกลุ่มอายุ ปี 2558 เขตสคร.8 อุดรธานี
 18. ข้อมูลประชากร แยกกลุ่มอายุ ปี 2558 เขตสคร.7 ขอนแก่น
 19. ข้อมูลประชากร ปี 2553-2558 เขตสคร.8 อุดรธานี
 20. ข้อมูลประชากร ปี 2553-2558 เขตสคร.7 ขอนแก่น
 21. จำนวนองค์การปกครองส้วนท้องถิ่น เขตรับผิดชอบ สคร.7 ปี 2557
 22. จำนวนองค์การปกครองส้วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2557
 23. จำนวนองค์การปกครองส้วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2557
 24. จำนวนสถานพยาบาลแยกประเภท เขตรับผิดชอบ สคร.7 ปี 2557
 25. จำนวนสถานพยาบาลแยกประเภท รวมเขตสุขภาพที่ 7 และ 8 ปี 2557
 26. จำนวนสถานพยาบาลแยกประเภท เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2557
 27. จำนวนสถานพยาบาลแยกประเภท เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2557
 28. ประชากรแยกอายุ รวมเขตบริการสุขภาพที่ 7, 8 ปี 2556
 29. ประชากรแยกอายุเขตบริการสุขภาพที่ 7 ปี 2556
 30. ข้อมูลประชากรปี 2553-2556 รวมเขตบริการสุขภาพที่7, 8
 31. ข้อมูลประชากรปี 2553-2556 เขตบริการสุขภาพที่ 8
 32. ข้อมูลประชากรปี 2553-2556 เขตบริการสุขภาพที่ 7
 33. ข้อมูลประชากร แยกอายุปี 2557 สคร.7
 34. ข้อมูลประชากร แยกอายุปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 8
 35. ข้อมูลประชากร แยกอายุปี 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 7
 36. ข้อมูลประชากร ปี 2553 - 2557 เขตบริการสุขภาพที่ 7 และ 8