สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น : กรมควบคุมโรค
The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen : Department of disease control
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับประชาชน

1. ข้อมูลการจัดหาพัสดุ

2. ข้อมูลการบริการประชาชน

3. ข้อมูลการบริหารงานของหน่วยงาน

4. ข้อมูลการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

5. ข้อมูลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

6. ข้อมูลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน