บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 169 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : การพัฒนารูปแบบการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : The Model development of control Alcohol consumption for people in the responsibility area of the Office of Disease Prevention and Control 7th , Ubon Ratchathani Province :A case study of That Phanom District, Nakhon Phanom Province
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : สมพงษ์ จันทร์ขอนแก่น
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Sompong Chankhonkaen
หน้าบทความ : 30-41
คำสำคัญ(Keyword) : การพัฒนา รูปแบบ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บทคัดย่อ(Abstract)

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ในเครือข่ายผู้มีส่วนร่วมการดำเนินงานของกลุ่ม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาควิชาการ ภาคประชาชนและสังคม กลุ่มภาครัฐและการเมือง ดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2557 – มิถุนายน 2559 เก็บรวมรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสังเกต การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 1.รูปแบบในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ปัญหาสาธารณะสุขของชุมชนและจัดตั้งภาคีเครือข่ายการดำเนินงานที่เป็นทุนทางสังคมในพื้นที่ ได้ 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาควิชาการ ภาคประชาชนและสังคม ภาครัฐและการเมือง 2) การกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุร่วมกันของชุมชน คือ ประชาชนลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพและสังคมที่ดีขึ้น และ 3)ประชาคมกำหนดและคัดเลือกมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน คือ ลดโอกาส ลดการเข้าถึง และลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำไปสู่การประกาศใช้และเผยแพร่ในชุมชน 2. การนำรูปแบบในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สู่การปฏิบัติ มีขั้นตอน 1)การจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนแบบมีส่วนร่วม 2)การสนับสนุนการดำเนินงานภาคประชาชนโดยภาคีเครือข่ายภาควิชาการ ภาครัฐและการเมือง ทั้งองค์ความรู้วิชาการ ทรัพยากร 3)ร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการชุมชน และ 4)การถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 3) การประเมินผลการใช้รูปแบบการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันของพลังภาคีเครือข่าย 3 ภาคส่วน พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนลดลงจากร้อยละ 41.1 เหลือร้อยละ 20.0 แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วขับ และการทะเลาะวิวาทในชุมชนลดลง มีบุคคลต้นแบบงดเหล้าตลอดพรรษา และเลิกเหล้าตลอดชีวิต ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานร้อยละ 92 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคือ ควรขยายผลรูปแบบการพัฒนาการขับเคลื่อนไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นสาธารณะในชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนเพื่อผลประโยชน์ต่อประชาชน

The study was a participatory action research and aimed to develop a model for alcohol consumption for people in the responsibility area of the Office of Disease Prevention and Control 7th , Ubon Ratchathani Province A case study of That Phanom District, Nakhon Phanom Province. The community participation network for the operation of this study compose of three groups as the Technicians part, Civil society, Government and politics. The study was implement during February 2557 to June 2559. The data collected by self-reporting questionnaires in quantitative method. The in-depth interviews and focus groups were performed in qualitative method. The data were analyzed by frequency, percentage, average and standard deviation. The qualitative data was used content analysis. The results found that the formation of alcohol consumption control measures in community had 4 action steps following 1) the analyzed public health problems of the community and established a network of partners operating as a social capital in the area as three sectors including the technicians part, population part, social and political part. 2) Set the targets for community achieving which were avoidance of alcohol consumption measures also for improving health and a better society, and 4) community prioritized to define and select appropriate community’s context for minimize alcohol beverage accessing and mitigation alcohol consumption behavior. The results lead into adoption into public in the community. 2. Implementing had 4 steps as following 1) the action plan for community participation. 2) Supporting the implementation by the public sectors including of technician sectors, government and politics sectors and supporting resources 3) joint to participation monitoring the implementation measures following the community action plan and 4) the lessons learn extracted to improve the process of achieving the goals that led event into reduction opportunities and access to alcohol. 3. To evaluate model of alcohol beverage control in the community, the activities were integrated by collaborative power of third party network and found alcohol consumption behavior mitigated from 41.1 percent into 20.0 percent after action period alsothe mitigation trend ofaccidents, drunk driving and controversy in the community decreased. There had idol person who quitting alcohol and community stakeholders were satisfaction for 92 per cent with participation these measures. Recommendations, the relative persons could extend the model to driven alcohol beverage control into tackle for public issues also open the participation opportunity of population in community and the government agencies would be supporting for this interesting of the public.
บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164