บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 162 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : การศึกษาระดับความเข้มแสงสว่างในห้องเรียน และลักษณะทางกายภาพของห้อง ที่มีผลต่อความรู้สึกเมื่อยล้าทางสายตาของนักเรียน กรณีศึกษา: โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งจังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : Quantity of Illumination and physical characteristics in the classroom that affects student’sfatigue of eyes feeling Case study: A primary school at Khon Kaen Province
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : ปัทมพร กิตติก้อง พรพรรณ สกุลคู กิตศราวุฒิ ขวัญชารี กันณพงศ์ อัครไชยพงศ์
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Pattha maporn Kittikong Pornpun Sakunkoo Kitsarawut Khuancharee KannaphongAr-Karachaiphong
หน้าบทความ : 10-18
คำสำคัญ(Keyword) : แสงสว่าง ค่ามาตรฐาน CIE ระดับความเข้มแสงสว่าง โรงเรียนประถมศึกษา

บทคัดย่อ(Abstract)

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เพื่อประเมินระดับความเข้มของแสงว่างในห้องเรียนโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน CIE(International Commission on Illumination)เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของห้องที่มีผลต่อความรู้สึกเมื่อยล้าทางสายตาของนักเรียน และเพื่อศึกษาความเมื่อยล้าทางสายตาของนักเรียน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ตรวจวัดความเข้มและปริมาณระดับความเข้มของแสงสว่างในห้องเรียนโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2559จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร English Programและ Thai Programทั้งหมด 3 ห้องเรียน จำนวน 121 จุด เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างแบบจุด(Spot measurement) โดยใช้เครื่องวัดแสง (Lux Meter) และแบบสอบถามความรู้สึกเมื่อยล้าทางสายตาของนักเรียน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่า ห้องเรียนหลักสูตร English Programมีจำนวนที่นั่งทั้งหมด 69 จุดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CIE ร้อยละ 8.70 ส่วนห้องเรียนหลักสูตร Thai Program มีจำนวนที่นั่งทั้งหมด 52 จุดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CIE ร้อยละ 57.69 นักเรียนของห้องเรียนหลักสูตร English ProgramและหลักสูตรThai Program มีความรู้สึกเมื่อยล้าทางสายตา ร้อยละ 63.08 (95%CI=51.0-70.5)และร้อยละ 13.46 (95%CI= 3.9-23.1)ตามลำดับจากผลการศึกษาพบว่า ห้องเรียนหลักสูตร English Program มีระดับความเข้มแสงสว่างไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและนักเรียนมีความรู้สึกเมื่อยล้าทางสายตาสูงกว่าห้องเรียนหลักสูตร Thai Program ดังนั้น ควรมีการเพิ่มจำนวนของหลอดไฟภายในห้องเรียน รวมถึงปรับเปลี่ยนตำแหน่งของหลอดไฟ ปรับตำแหน่งโต๊ะเรียนให้ตรงกับหลอดไฟ เปิดม่านหรือมู่ลี่หน้าต่างให้มีแสงจากธรรมชาติส่องผ่านซึ่งจะช่วยให้มีแสงสว่างเหมาะสมต่อการเรียนการสอนมากขึ้น

The research was descriptive cross-sectional study to rate the intensity of Illumination in selected empty classrooms compared to the standard International Commission on Illumination: CIE, to study the physical characteristics of the classroom that affect the students sense of sight and to study the sense of sight of student by cluster random sampling. Measuring and to rate the intensity of Illumination in the classroom in primary school, March2016 two courses (English program, Thai program) 3 classroom, there are 121 points of Illumination. The data collection consisted of recording the measurement of intensity of light spot measurement using a light meter (Lux meter) and questionnaires to the student. Then, data is analyzed by descriptive statistics and inferential statistics. The study found that the classroom in English program, capacity 69 total points through the standard CIE (300-750 Lux) were 8.70%. The classroom in Thai program, capacity 52 points through the CIE standard number were57.69% physical characteristics of classroom in, English program instigate the feeling of sight fatigue, visual symptomswere63.08%(95%CI= 51.0-70.5)classroom course Thai program, visual symptomswere13.46%(95%CI= 3.9-23.1) The study found that English program classroom had more intensity of Illumination than Thai Program classroom. Student feels more fatigue than Thai program. Consequently, the classroom in English program should increase the lamps and adjust the position of lamps to match the tables. The classroom should open curtains to let natural light shine through or use a translucent curtain. This will improve the classroom intensity of Illumination.
บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164