บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 166 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : คุณภาพชีวิตของผู้พิการในอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : Quality of Life of the Disabled People in Thepsathit District, Chaiyaphum Provice
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : วราภรณ์ คำนนท์
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Waraporn Kumnon
หน้าบทความ : 42-53
คำสำคัญ(Keyword) : ผู้พิการ คุณภาพชีวิตผู้พิการ ระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ

บทคัดย่อ(Abstract)

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใช้วิธีการศึกษาแบบภาพตัดขวาง (Cross-Sectional) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตของผู้พิการ และศึกษาปัญหา ความต้องการของผู้พิการในอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจำนวน 257 คน รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะส่วนบุคคลและข้อมูลตัวแปรต่างๆ และระดับคุณภาพชีวิต หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้พิการ ซึ่งในที่นี้เป็นการหาสมการที่ดีที่สุดที่อธิบายความสัมพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุลอจิสติก (Multiple logistic regressions) แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์เป็นค่า Adjusted OR และ 95%CI ของ Adjusted OR ผลการศึกษาพบว่า ผู้พิการส่วนใหญ่เป็นเพศชายโดยมีอายุเฉลี่ย 52.5 ปี ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาคือเกษตรกรรมและอาชีพอื่นๆ เช่น ร้องเพลง ตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย(เป็นหนี้) จบชั้นประถมศึกษา และมีสถานภาพสมรสเป็นคู่ โดยมากมีลักษณะครอบครัวแบบครอบครัวเดี่ยว พิการทางการมองเห็น รองลงมาพิการซ้ำซ้อน (พิการมากกว่า 1 ประเภท) และพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ ตามลำดับ คุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ได้แก่ เพศ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสและประเภทของความพิการ อย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าด้านสุขภาพกาย มีสัดส่วนมากกว่าด้านอื่นๆ รองลงมาคือด้านสุขภาพจิตและด้านสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ ปัญหาและอุปสรรคของผู้พิการศึกษารายด้านพบว่า ด้านสุขภาพซึ่งผู้พิการส่วนใหญ่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ด้านการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษาและเรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษา ด้านการเงินส่วนใหญ่เป็นหนี้ ไม่พอใช้กับความต้องการ จึงอยากให้หน่วยงานมีการสอนวิชาชีพกับผู้พิการเพิ่มมากขึ้น มีการส่งเสริมด้านโภชนาการ ด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้พิการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

This crossectional descriptive research aimed to study the quality of life, factors associated with the quality life of the disabled. And education issues and needs of the disabled in Thepsathit Chaiyaphum. The sample of 257 people, Data was collected by questionnaire and analyzed by descriptive statistics, personalized, variable data, quality of life and factors relating for quality of life of the disabled. In this equation to find the best for explain relationship need logistic regression analysis (Multiple logistic regressions) and present value analysis of Adjusted OR and 95% CI Adjusted OR. The study found that disabled mostly males, the average age 52.5 years, Most disabled is contractors, agriculture and career other, such as singing, sewing, etc. Disabled people is not enough income to expenses (in debt). Mostly disabled completed primary education and married couples. This families have a single family. Most disabled is Vision Impaired. More disability (More than one type of disability) and intellectually or learning disabilities. Quality of life of people with disabilities are moderate. Factors related to quality of life of people with disabilities is gender, occupation, income, education level. Marital status and the type of disability. Significant correlation at 0.05 Overall considering that the vast majority are moderate. Found that more physical health, mental health and environmental. The problems of the disabled is can’t take care yourself , The disabled is not study, primary study. Disabled is not enough income to expenses, so the agency gives the teaching profession with disabilities is increasing and have promotion of nutrition thoroughly and continuously.
บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164