บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 218 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้พิการจากโรคเรื้อนในนิคมโรคเรื้อนแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : Factors Associated with Quality of Life of Leprosy Disabled People in a Leprosarium, Northeastern Region, Thailand.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : ดวงใจ ไทยวงษ์ เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Duangjai Thaiwong Kriangsak Vaeteewootacharn
หน้าบทความ : 19-29
คำสำคัญ(Keyword) : คุณภาพชีวิตผู้พิการจากโรคเรื้อน

บทคัดย่อ(Abstract)

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวาง(Cross-Sectional Analytical study) เพื่อประเมินระดับคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้พิการจากโรคเรื้อนในนิคมโรคเรื้อนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ซึ่งใช้เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF–THAI 26) และแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น อาสาสมัครคือผู้พิการจากโรคเรื้อนในนิคมโรคเรื้อน ที่ได้จากการสุ่มอย่างเป็นระบบจำนวน 118 คน ดำเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ผลการวิจัยพบว่า ผู้พิการจากโรคเรื้อนในนิคมส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 63.56) ระดับปานกลาง (ร้อยละ35.59)มีเพียง 1 คน (ร้อยละ 0.85) ที่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับไม่ดี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ ชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ การเข้าถึงบริการทางสังคม (ORadj=11.90, 95% CI=1.0-142.21, P=0.03) และการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว (ORadj=4.40, 95% CI=1.82- 10.67, P<0.001) การศึกษานี้ เป็นรายงานแรกที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการจากโรคเรื้อนในนิคมโรคเรื้อน จากที่เคยถูกประเมินอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำตลอดมาในอดีต มาเป็นระดับดีถึงระดับปานกลางในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการจากโรคเรื้อนให้ดีขึ้นนั้น ควรมีการส่งเสริมปัจจัยที่เป็นโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสังคมสงเคราะห์ในมิติความเป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ การด้อยโอกาส รวมทั้ง การเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในครอบครัวของผู้พิการจากโรคเรื้อนให้มีความเข้มแข็งทางภูมิปัญญาและเศรษฐกิจจะช่วยผู้พิการจากโรคเรื้อนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

A cross - sectional analytical study aimed to evaluate the quality of life: QOL and determine the factors associated with QOL of the leprosy disabled people living in a Leprosarium, Northeastern Region, Thailand.118 volunteers were recruited by systemic sampling technique from the leprosy disabled people living in leprosarium. Data had been collected during June 2017by face to face interviewing using the WHOQOL-BREF-THAI 26 standard tool, and questionnaire developed by the investigator. The results shown that, QOL of the leprosy disabled people in leprosarium mostly(63.56%) classified in good level, 35.59%in moderate level, only one person (0.85%)was classified aslow level. Factors found associated statistically significant with QOL were Social Support (ORadj. =11.90, 95% CI=1.0-142.21,P=0.03)and Family Supported(ORadj.=4.40, 95% CI=1.82-10.67,P<0.01). This is a first report to indicate the transition of QOL of the leprosy disabled people living in the Leprosarium in Thailand , from the level of low–middlein the past to the level of middle – good in present. Suggestion to improving the level of QOL for the leprosy disable people in the Leprosarium. All Public Welfare registration schemes,e.g. registration of the poor , registration for elderly subsistence allowance . Registration for disability allowance etc, should be made accessible to all.
บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164