บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 196 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : The Effects of Applying Protection Motivation Theory in Term of Disease Prevention Behaviors Liver Fluke. In Grade Ban Nong Hoi School, Muang District, Sakon Nakhon Province.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : อนันต์ อิฟติคาร
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Anan Iftikhal
หน้าบทความ : ึ75-87
คำสำคัญ(Keyword) : โรคพยาธิใบไม้ตับ พฤติกรรมการป้องกันโรค ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค

บทคัดย่อ(Abstract)

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 95 คน โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับกิจกรรมการให้สุขศึกษา ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ แผ่นพับ และคู่มือการให้สุขศึกษานำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป วิเคราะห์ด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างความรู้ การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคความคาดหวังในประสิทธิภาพของการตอบสนองตนเองความคาดหวังในความสามารถของตนเองพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยใช้สถิติ pair sample t-test กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่าภายหลังการให้สุขศึกษา มีค่าเฉลี่ยคะแนนของความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้ในความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ความคาดหวังในประสิทธิภาพของการตอบสนองตนเอง ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการป้องกันโรค และพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ มากกว่าก่อนการให้สุขศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ซึ่งรูปแบบการศึกษานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้

This Quasi – Experimental Research, aimed to the objective of this study was to investigate the effects of applying protection motivation theory in term of disease prevention behaviors liver fluke. This study was conducted in Ban Nong Hoi School, Muang District, Sakon Nakhon Province. Total of 95 persons who were gathered by using questionnaire were enrolled in this study. The data was analyzed by using percentage, mean, standard deviation and median. The pair sample t-test was used to compare the difference of the knowledge, the perceived severity, the perceived susceptibility, the response efficacy, the efficacy expectation and health promotion and disease prevention behaviors liver fluke between the with and without intervene group, Sig level at 0.05 The result showed that the group who receive the programmed had higher level of mean score of knowledge, the perceived severity, the perceived susceptibility, the response efficacy, the efficacy expectation and Health promotion, disease prevention behaviors liver fluke than the control group at level of significance 0.001. This program can be applied to the other school and need more further investigation and validation.
บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164