บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 222 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : สมรรถนะพยาบาลในการดูแลป่วยโรคเรื้อน
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : Nursing CompetencyforCaringleprosy patient
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : ชุติวัลย์ พลเดช
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Shutiwan Ponladech
หน้าบทความ : 1-9
คำสำคัญ(Keyword) : สมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน

บทคัดย่อ(Abstract)

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20 คน ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนจำนวน 5 คน พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการให้การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อนจำนวน 11 คน นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อนจำนวน 3 คน และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญในการฟื้นฟูความพิการในผู้ป่วยโรคเรื้อนจำนวน 1 คน วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 การสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะของพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อน เพื่อให้ได้กรอบสมรรถนะของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนที่มีความครอบคลุมจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกับสมรรถนะที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมร่วมกับการกำหนดกรอบแนวคิด นำมาสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสำคัญของข้อรายการสมรรถนะในแต่ละด้านที่เกี่ยวกับสมรรถนะของพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อน ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาค่ามัธยฐาน และหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จัดทำแบบสอบถามส่งให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันความคิดเห็นอีกครั้ง นำข้อมูลมาวิเคราะห์คำนวณหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ เพื่อสรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อน ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1. สมรรถนะด้านการคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ประกอบด้วย 4 รายการสมรรถนะย่อย 2. สมรรถนะด้านการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่นำไปสู่การเกิดความพิการของอวัยวะที่สำคัญในผู้ป่วยโรคเรื้อน ประกอบด้วย 10 รายการสมรรถนะย่อย 3. สมรรถนะด้านการป้องกันความพิการและฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อน ประกอบด้วย 13 รายการสมรรถนะย่อย 4. สมรรถนะด้านการให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคเรื้อน และญาติเกี่ยวกับการดูแลตนเอง ประกอบด้วย 4 รายการสมรรถนะย่อย 5. สมรรถนะด้านการให้คำปรึกษา ให้กำลังใจกับผู้ป่วยโรคเรื้อน และครอบครัว ประกอบด้วย 7 รายการสมรรถนะย่อย

The purpose of this study was to describe competency of nurse for caring leprosy client, using Delphi technique. Participants were 20 experts of caring leprosy client including 5 leprologist,11 clinical nurses specialist of caring leprosy client , 3 public health officers specialist of leprosy and 1 physiotherapist specialist of caring leprosy client. The Delphi technique consisted of 3 steps : 1st step began with an open-end questions which all experts were asked to describe the competencies of nurses to care leprosy clients , 2nd step data from the first round were analyzed using content analysis and Conceptual framework for develop the rating scale questionnaire. All items in the questionnaire were ranked the level of competency by the prior panel of experts. In 3rdstep, data were analyzed by using median and inter quartile range to develop a new version of the questionnaire. The new questionnaire was sent to previous experts for confirming. Data were analyzed by using median and inter quartile range to summarize the study. The competencies of leprosy nurse were consisted of 5 domains as follow : 1. The screening in new case leprosy competency consists of 4 items. 2. The monitoring to detect disability in leprosy patient competency consists of 10 items. 3. The detection of disability and rehabilitation in leprosy patient competency consists of 13 items. 4. The education in leprosy patient and family competency consists of 4 items. 5. The consultation and encouragement in leprosy patient and family competency consists of 7 items.
บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164