บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 240 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : การศึกษากลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมและดูแลรักษา โรคพิษสุนัขบ้าในคน จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2560
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : Study on the third strategy in relation to surveillance, prevention, control, and treatment rabies disease in human Loei Province, 2017.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : อังษณา ยศปัญญา สมจิตร วิจิตรจันทร์
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Angsana Yospunya Somjit Vijitjun
หน้าบทความ : 91-103
คำสำคัญ(Keyword) : โรคพิษสุนัขบ้า กลยุทธ์ สัตว์ปลอดโรค การประเมินโครงการ

บทคัดย่อ(Abstract)

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยประเมินผลโดยการสำรวจเชิงปริมาณ แบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลและพัฒนาแผนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2560 ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ศึกษาจากผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาและควบคุมโรคของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ข้อมูลจัดทำแผนเฝ้าระวัง ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 ได้จากผลการประเมินกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ t-test ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเริ่มโครงการ คะแนนเฉลี่ยการดำเนินงานใน 4 กลยุทธ์ (ยกเว้นกลยุทธ์ ที่ 3) มากกว่าก่อนเริ่มโครงการทั้งในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฝ้าระวัง และภาพรวมของจังหวัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value =0.000) โดยก่อนเริ่มโครงการพื้นที่เสี่ยงมีคะแนนเฉลี่ย 2.33-3.75 และเมื่อเริ่มโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 2.58-4.08 พื้นที่เฝ้าระวังก่อนเริ่มโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 2.30-3.66 และเมื่อเริ่มโครงการมีคะแนนเฉลี่ย 2.37-4.01 การเปรียบเทียบกิจกรรมตามกลยุทธ์ต่างๆในพื้นที่พบโรคและ ไม่พบโรคในสัตว์ การดำเนินกิจกรรมใน 4 กลยุทธ์ (ยกเว้นกลยุทธ์ที่ 3) พื้นที่พบโรคในสัตว์มี การดำเนินงานมากกว่าพื้นที่ไม่พบโรค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.000) โดยคะแนนเฉลี่ยพื้นที่พบโรคอยู่ที่ 3.07-4.86 และพื้นที่ไม่พบโรคอยู่ที่ 2.29-3.81 กลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดในการดำเนินงานตามโครงการคือ กลยุทธ์ที่ 1 ส่วนกลยุทธ์ที่ยากที่สุดในการดำเนินงานตามโครงการคือ กลยุทธ์ที่ 4 และกลยุทธ์ที่ 1 สามารถนำไปปรับใช้ได้กับงานควบคุมโรควัณโรค ส่วนกลยุทธ์ที่ 5 สามารถนำไปปรับใช้ได้กับงานควบคุมโรคเรื้อน ผลการประเมินกิจกรรมตามกลยุทธ์ ได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการบูรณาการแผน และได้แผนเฝ้าระวัง ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2561

This evaluation research by cross-sectional was conducted to study the strategy implementations on the third strategy of rabies in human Loei Province,2017. Data were collected using questionnaire for qualitative data. Including using outcome of strategic study for action plan 2018. Data were analysis by using percentage, mean and t-test. The research results revealed that to start the project the average score of 4 strategy, except the third strategy higher than before the project in all of area with significant (p-value =0.000). Risk area before the project average score=2.33-3.75, to start the project average score=2.58-4.08, Surveillance area before the project average score=2.30-3.66, to start the project average score=2.37-4.01. Comparing the activities by 4 strategies, except the third strategy between disease area and area not found the disease, the disease area had activities higher with significant (p-value=0.000) by average score in disease area=3.07-4.86, in area not found the disease=2.29-3.81. The important strategy is the first strategy, but the hard strategy is the fourth strategy. The first strategy can appropriate to Tuberculosis control and the fifth strategy can appropriate to Leprocy control. The outcome of activities evaluation by strategy use to integrate action plan “ Surveillance and Control of Rabies Disease” in Loei Province, 2018
บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164