บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 287 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง ในตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : Promoting family health behaviors among hypertentionrisked person at Hintang sub-district, Banphai district, Khonkaen province.
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : สุภัทรา ระวิระ
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Supathra Rawira
หน้าบทความ : 70-78
คำสำคัญ(Keyword) : การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มเสี่ยง ความดันโลหิตสูง ครอบครัว

บทคัดย่อ(Abstract)

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัว ที่มีสมาชิกเป็นบุคคลเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับครอบครัว ดำเนินการศึกษากลุ่มเดียวประเมินก่อนและหลังดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูงและครอบครัว จำนวน 10 ครอบครัว เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นบุคคลเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านสุขภาพ และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือทั้งหมดได้รับตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ให้มีความเหมาะสมในการใช้ภาษาและความชัดเจนของภาษา ความครอบคลุมครบถ้วนและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นบุคคลเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย 1) กิจกรรมวาดฝันครอบครัวของฉัน 2) กิจกรรมสนทนาสร้างสุขภาพ 3)กิจกรรมพันธะสัญญาเพื่อสุขภาพที่ดี 4) กิจกรรมเยี่ยมบ้านให้คำปรึกษารายครอบครัว ใช้เวลา 8 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่ากิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพครอบครัวที่มีบุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูง ส่งผลให้บุคคลเสี่ยงความดันโลหิตสูงและครอบครัวมีคะแนนพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร การออกกำลังกายและการจัดการความเครียดดีขึ้น

The objective of this study was to promote health behaviour for families whose members were at risk of hypertension at Hintang health promoting hospital, Banphai District, Khon Kaen Province. The group processing and family health promotion conceptual framework. One group pre-post test design was conducted between May 2016 – June 2016. The target group was 10 people at risk of hypertension and their families. The study instruments consisted of: 1) the instrument for promoting health behaviour among families with risk-hypertension person. 2) The instrument used to collect information, including interview data and health information, and health behaviors questionnaire.All instruments have been checked for content validity by 3 experts to be appropriate in language and clarity of language, comprehensive and consistent objectives.Data were collected through interviews and questionnaire health behaviors. The promoting family health behaviors among family with hypertension risked personthat consisted of 4 activities: 1) the activities envisioned my family. 2) Activity building. 3) Activities, commitment to stay healthy. 4) Home visits and family counseling. The data analysis was done by frequency and percentage and content analysis. The results indicated that the family health promoting behaviour program’s effect to risk-hypertension and their families achieved a better score in the areas of nutrition, exercise and stress management behaviors.
บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164