บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 180 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : ปริมาณและชนิดของเชื้อแบคทีเรียในอากาศจากกิจกรรมการให้บริการหลักในคลินิกทันตกรรม กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : Quantities and type of bacteria in airborne from the main service activities in the dental clinic; Case study of community hospital
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : พรพรรณ สกุลคู คณพศ แต่งเมือง
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Pornpun Sakunkoo KanaposhTangmuang
หน้าบทความ : 12-22
คำสำคัญ(Keyword) : เชื้อแบคทีเรียในอากาศ คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลชุมชน

บทคัดย่อ(Abstract)

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณและชนิดของเชื้อแบคทีเรียในอากาศในคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลชุมชน โดยทำการศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559จากกิจกรรมการให้บริการหลัก3 จุดคือจุดให้บริการอุดฟัน,ขูดหินปูน,ถอนฟันและห้องตรวจผู้ป่วยเบาหวาน(control)เก็บตัวอย่างอากาศแบบเจาะจง จำนวน 120ตัวอย่างด้วยเครื่องมือเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศBiostage single-impactor ที่บรรจุPetri dish อาหารเลี้ยงเชื้อสูตร Nutrient agar (NA)สำหรับเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณของเชื้อแบคทีเรียรวมมีค่า 846.02 CFU/ m3(±44.55) (95% CI =757.80–934.23) โดยปริมาณเชื้อแบคทีเรียในวันพุธ ช่วงเช้าพบมาที่สุด ของสัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายนในจุดให้บริการอุดฟันมีค่า 2,734.98CFU/m3 และพบทั้งหมด7ชนิด ได้แก่ Pseudomonas stutzeri, Staphylococcusspp.,Streptococcus spp., Micrococcus spp.,Enterobacterspp. ,Bacillus spp.และ Escherichia coliโดยเชื้อแบคทีเรียในอากาศที่พบมากที่สุดคือเชื้อ Bacillus spp.ร้อยละ 24ของเชื้อทั้งหมดที่พบปริมาณของเชื้อแบคทีเรียในอากาศรวมมีค่าเฉลี่ยเกินค่ามาตรฐาน IAQ/WHO (500 CFU/m3)ในระหว่างการให้บริการทันตกรรมควรมีการจัดการและหาอุปกรณ์ระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในอากาศ

This survey research wasstudy quantities and types ofbacteria in airborne in a dental clinic of a community hospital. The research had been conducted in October to December 2016. Main activities include filling, scaling, extraction tooth and DM room (control),were 120 samples with Biostage single-impactor with Petri dish containing Nutrient agar (NA) for culturing of bacteria.The results showed that the average total bacterial count in airborne was 846.02 CFU/m3(± 44.55) (95% CI = 757.80-934.23). The highest number of bacteria found on Wednesday morning of week 1 in November, there were 2,734.98 CFU/m3. There were7 types of bacteria; Pseudomonas stutzeri, Staphylococcusspp, Streptococcus spp, Micrococcus spp., Enterobacter spp, Bacillus spp, and Escherichia coli. Bacillus spp.wasfound 24% of the total bacteria.The quantitiesof bacteria exceeded 500 CFU / m3 in indoor air quality guidelines of the World Health OrganizationIAQ. During dental main service activities, should be provided suitible of ventilation equitment order to decresing number airborne bacteria.
บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164