บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 194 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : ปัจจัยการบริหารและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : Administrative factors and critical success factors affecting Surveillance and rapid response performance of health Personnel at sub-district health promoting hospitals in Khon Kaen province
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : สุวิชัย ถามูลเลศ ประจักร บัวผัน
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Suwichai Thamoonlet Prachak Bouphan
หน้าบทความ : 23-34
คำสำคัญ(Keyword) : การปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บทคัดย่อ(Abstract)

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross – Sectional Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น ประชากรที่ศึกษาคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 248 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 102 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และมีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามมากกว่า 0.50 ทุกข้อค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช 0.97 เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยการบริหารภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77 (S.D. = 0.44) ระดับปัจจัยแห่งความสำเร็จภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.86 (S.D. = 0.50) และระดับการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 3.95 (S.D. = 0.44) และพบว่าภาพรวมของปัจจัยการบริหารและปัจจัยแห่งความสำเร็จมีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกกับการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.605, p-value < 0.001, r = 0.735, p-value < 0.001 ตามลำดับ) ตัวแปรปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านการพัฒนาภาพลักษณ์ของสถานบริการโดยการพัฒนาคุณภาพการบริการและด้านความเชื่อมโยงระหว่างทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับทีมแม่ข่าย ปัจจัยการบริหารด้านการบริหารจัดการและด้านบุคลากร ทั้ง 4 ตัวแปรสามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น ได้ร้อยละ 66.4ปัญหาอุปสรรค บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีหน้าที่รับผิดชอบหลายหน้าที่รวมถึงขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว

This study was cross-sectional descriptive research aimed to study Administrative factors and success factors affecting surveillance and rapid response performance of health personnel at sub –district health promoting hospitals in Khon Kaen province. The samples were 102 personnel randomly selected by systematic random sampling from the 248 population of surveillance and rapid response performance personnel at sub-district health promoting hospitals. This study collected data by questionnaire,that examined and verified by the three experts for content validityand items objective congruence all item was more than 0.50and Cronbrach’s Alpha Coefficient was at 0.97. Data collected between February 15stand March 15th 2017.The results showed that the overall Administrative, Success factors and surveillance and rapid response performance of health personnel at sub-district health promoting hospitals in KhonKaen province were at high level with averages of 3.77 (S.D. = 0.44), 3.86 (S.D. = 0.50) , 3.95 (S.D. = 0.44)respectively. The overall administrative factors and success factors had high positive relationship with performance of health personnel at sub-district health promoting (r = 0.605, p-value < 0.001; r = 0.735, p-value < 0.001 respectively). The administrative factors; man, management and success factors; image development of the quality service development, the connection between sub-district hospital team and host could predict surveillance and rapid response performanceat 66.4.The most frequently found that the problem wasthe health personnel have many responsible many duty, lack of the necessary of skill and knowledge for the surveillance and rapid response performance.
บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164