บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 473 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : ปัจจัยด้านสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการสงสัยล่าช้าในเด็กปฐมวัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : Social factors associated with suspected child developmental delay at Lamplaimat district, Buriram province
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : โสภา เหมือนประสาน, พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Sopa Mueanprasan, Pornnapa Suggaravetsiri
หน้าบทความ : 1-11
คำสำคัญ(Keyword) : เด็กปฐมวัย พัฒนาการสงสัยล่าช้า

บทคัดย่อ(Abstract)

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ แบบ Case – control study เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสังคมที่มีความสัมพันธ์ กับพัฒนาการสงสัยล่าช้าของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษาในเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ กลุ่มศึกษา จำนวน 70 ราย และกลุ่มเปรียบเทียบ จำนวน 210 ราย รวม 280 ราย ทำการศึกษาทั้งหมด 16 ตำบล เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบคัดลอกข้อมูลและแบบสัมภาษณ์ เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการสงสัยล่าช้าของเด็กปฐมวัย ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เก็บรวบรวมข้อมูล 22 เดือนกุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปโดยใช้สถิติ พรรณนา วิเคราะห์ตัวแปรเดี่ยวทีละคู่ด้วยสถิติวิเคราะห์ไคสแคว์ (Chi-square test) นำเสนอค่า P-value ที่ระดับนัย สำคัญ 0.05 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์หลายตัวแปร ด้วยพหุถดถอยแบบโลจิสติก (Multiple Logistic Regression) ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ทีละตัวแปร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดพัฒนาการสงสัยล่าช้า แต่ไม่มี นัยสำคัญทางสถิติ ที่ 0.05 ได้แก่รายได้ของผู้ทำหน้าที่เลี้ยงดู (OR=1.54, 95% CI: 0.96-3.64) และความเพียงพอ ของค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว (OR=1.36, 95% CI: 0.11-2.56) สำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์หลายตัวแปร พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะพัฒนาการสงสัยล่าช้า แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 มีอยู่ 2 ปัจจัย ได้แก่รายได้ของผู้ทำหน้าที่เลี้ยงดู (OR= 1.84 ; 95% CI = 0.47 - 1.49) ความเพียงพอของค่าใช้จ่ายในครอบครัว (OR = 1.53; 95% CI = 0.19 - 2.67) จากผลการศึกษาครั้งนี้ในปัจจัยด้านสังคมชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม และเศรษฐกิจใน ครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ต้องปรับวิถีการดำเนินชีวิตใหม่ ต้องไปทำงานต่างถิ่น เด็กจึงได้รับการเลี้ยงดูจากสถาน รับเลี้ยงหรือปู่ ย่า ตา ยาย ผู้สูงอายุ ความผูกพันใกล้ชิดกับครอบครัวเริ่มลดน้อยลง เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนมัก ขาดโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตนด้วยความไม่พร้อม จึงมีผลให้เกิดภาวะพัฒนาการสงสัยล่าช้า จึงควรมีการให้ ความช่วยเหลือและดูแลเด็กปฐมวัยในกลุ่มนี้เป็นพิเศษ เพื่อให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมตามช่วงวัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนทั้งด้านเศรษฐกิจครอบครัวและการสนับสนุนให้ได้รับ เนื้อหาสาระจากสื่อประเภทต่างๆที่จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ รวมทั้งผู้เลี้ยงดูหลักควรได้รับความรู้และได้ รับการกระตุ้นให้ใส่ใจในเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย อันจะส่งผลต่อพัฒนาการที่สมวัยของเด็กต่อไป

This study was a case-control study to investigate the factors associated with suspected child developmental delay at Lamplaimat district, Buriram province. The study was conducted in 70 children of groups and 210 children comparison groups. Using copied data and interviews for factors related to developmental delays of early childhood in Lamplaimat district, Buriram province. The data were collected during February 22, to March 31, 2017. Data were analyzed for descriptive statistics: Chi-square test, or Fisher-exact test. In case of failure to pass a preliminary agreement. Confdence interval 95% and P-value at signifcance level 0.05 were presented from multivariate analysis. The study indicated that variable analysis factors associated with delay development. The statistical signifcance of 0.05 was parental income (OR = 1.54, 95% CI: 0.96-3.64) and family expenses (OR = 1.36, 95% CI: 0.19-2.56), It was found that factors related to delayed development were statistically signifcant at 0.05 there were two factors parental income (OR = 1.84; 95% CI = 0.47-1.49), family expenditures (OR = 1.53; 95% CI = 0.19 - 2.67) This study, social factors indicate a change in social structure and the family’s incomes are not enough to make a living to work abroad. The child was raised from a nursery or grandparents, the elderly, close ties with the family began to decline. Children living in poor families often lack the opportunity to develop their potential without being ready. Therefore, the development of delayed suspicion. There should be special support and care for children in this group. To be promoted according to age. Relevant agencies should come to support and support both the family economy and the support for content from various media to stimulate and promote development. Parents should also be educated and motivated to care for early childhood development. This will affect the development of the child’s well-being.
บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164