บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 283 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : ผลของโปรแกรมการสร้างการรับรู้ต่อการป้องกันวัณโรคปอด ของผู้สัมผัสร่วมบ้าน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : The Efficacy of Perception program for Pulmonary Tuberculosis Prevention Household Contacts in Taphraya District, Sakeao Province, Thailand
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : วีระวุธ แก่นจันทร์ใบ สุมัทนา กลางคาร สรญา แก้วพิทูลย์
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Weerawut Kanchunbai Sumattana Glangkarn Soraya Kaewpitoon
หน้าบทความ : 79-90
คำสำคัญ(Keyword) : วัณโรคปอด ผู้สัมผัสร่วมบ้าน การป้องกันโรควัณโรคปอด แรงสนับสนุนทางสังคม

บทคัดย่อ(Abstract)

ในปัจจุบันอุบัติการณ์ของวัณโรคปอดเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลก พบว่ามีการแพร่เชื้อระหว่างบุคคลและผู้สัมผัสร่วมบ้านอย่างต่อเนื่อง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างการรับรู้ต่อการป้องกันโรควัณโรคปอดของผู้สัมผัสร่วมบ้าน ด้านความรู้ การรับรู้ แรงสนับสนุนทางสังคม และการป้องกันวัณโรคปอด ในพื้นที่ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2559 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปอด จำนวน 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละเท่ากัน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการสร้างการรับรู้ต่อการป้องกันโรควัณโรคปอด 8 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับโปรแกรม 4 สัปดาห์ เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Paired t-test, Independent t-test และ Repeated measurement ผลการวิจัย พบว่าความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรคปอดกลุ่มทดลอง พบว่าไม่แตกต่างกัน การรับรู้ต่อการป้องกันวัณโรคปอดของผู้สัมผัสร่วมบ้าน แรงสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับวัณโรคปอด ทักษะการป้องกันวัณโรคปอดสูงขึ้น และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) และผลวิเคราะห์ความแปรปรวนกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบแต่ละช่วงการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) จากผลการวิจัย พบว่าผู้สัมผัสร่วมบ้านมีความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรคปอด การรับรู้ต่อการป้องกันวัณโรคปอด และแรงสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับวัณโรคปอดดีขึ้น ส่งผลให้มีการป้องกันวัณโรคปอดดีขึ้นไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ดังนั้นโปรแกรมการสร้างการรับรู้ต่อการป้องกันวัณโรคปอดมีผลต่อการป้องกันวัณโรคปอดของผู้สัมผัสร่วมบ้าน สามารถนำโปรแกรมไปใช้ในงานประจำคลินิกวัณโรค จัดให้อยู่ในแผนงานการป้องกันโรคประจำปี และกำหนดให้เป็นนโยบายสุขภาพของท้องถิ่น

The Incidences of tuberculosis have increased in Thailand and worldwide with transmission between individuals and household contacts. The objective of this randomized control trial study was to examine the efficacy of a perception program for pulmonary tuberculosis prevention of household contacts in Taphraya District, Sakeao province in July – October 2015. The experimental group received the perception program for Pulmonary Tuberculosis Prevention of Household Contacts for 8 weeks. The Comparison group received the perception program for Pulmonary Tuberculosis Prevention of Household Contacts for 4 weeks. The data was analyzed using paired sample t-test, independent t-test and repeated measurement. The results showed that knowledge of tuberculosis did not differ between the control and the comparison group. The Recognition to the prevention, the social support and prevention skill of pulmonary tuberculosis in the control group was to increase more than the comparison group with statistical significant in 8 weeks (p<0.001). The Analysis of variance groups comparable were different with statistical significant (p<0.001). The results suggest the program can be used in routine clinical tuberculosis with 8 weeks provided in the annual work plan for disease prevention.
บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164