บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 69 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : การพัฒนารูปแบบการป้องกันความเสี่ยงจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บมูลฝอยบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : Development of the health risk prevention model for garbage collectors at Khon Kaen municipality landfill sites
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : อดิศักดิ์ คงวัฒนานนท์, อดิเรก เร่งมานะวงษ์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Adisak Kongwattananon, Adirek Rengmanawong, Khon Kaen Provincial Health Office
หน้าบทความ : 115 - 125
คำสำคัญ(Keyword) : ผู้ประกอบอาชีพเก็บมูลฝอย การพัฒนารูปแบบ การป้องกันความเสี่ยง

บทคัดย่อ(Abstract)

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ความเสี่ยงจากการทำงาน 2) พัฒนารูปแบบการป้องกันความเสี่ยงจากการทำงาน 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการป้องกันความเสี่ยงจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บมูลฝอย บริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประชากรเป้าหมายในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ผู้ประกอบอาชีพเก็บมูลฝอย จำนวนทั้งสิ้น 150 คน 2) กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเก็บมูลฝอย จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ 1) เครื่องมือดำเนินการพัฒนารูปแบบการป้องกันความเสี่ยง 2) เครื่องมือประเมินผลลัพธ์ ดำเนินการศึกษา เดือนเมษายน 2559 - กันยายน2560 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบความแตกต่างก่อน - หลังพัฒนารูปแบบการป้องกันความเสี่ยงจากการทำงาน ด้วยสถิติ Paired Samples t-test และข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบการได้รับความเสี่ยงจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บมูลฝอย ก่อน - หลังพัฒนารูปแบบ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value=0.001) โดยภายหลังการพัฒนารูปแบบผู้ประกอบอาชีพเก็บมูลฝอยได้รับความเสี่ยงจากการทำงานน้อยลงกว่า ก่อนการพัฒนารูปแบบโดยรูปแบบการป้องกันความเสี่ยงจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บมูลฝอย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) โครงสร้างรูปแบบการดูแล 2) ระบบการป้องกันความเสี่ยง 3) กระบวนการดูแลการป้องกันความเสี่ยง 4) การติดตามและประเมินผลสรุปได้ว่ารูปแบบการป้องกันความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้ประกอบอาชีพเก็บมูลฝอยและกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเก็บมูลฝอย ดังนั้น ควรนำรูปแบบที่เกิดขึ้นปรับไปใช้ในและนอกพื้นที่ตามบริบท และควรมีการติดตามและประเมินผลอยู่เสมอ เพื่อเกิดความเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องต่อไป

This research and development aimed to study 1) the health risk at work situation 2) development of the health risk at work prevention model 3) result of using the health risk prevention model for garbage collecting works at Khon Kaen municipality land fill sites. Samples of the study consisted of 1) garbage collectors 150 person 2) network group related with garbage collection 35 person. The study tools were 1) health risk prevention development model 2) outcome evaluation form. The research and development was conducted during April 2016 and September 2017. Descriptive statistics, dependent paired t-test for quantitative data, and content analysis for qualitative data were used in the study.

The study was found that the health risk prevention model consisted of 1) structure of care model 2) concept of health risk prevention model 3) process of risk prevention care model 4) monitoring and evaluation. Moreover, the model was found to be significantly effective in reducing the health risk for the study samples (p=0.001). Therefore, this health risk prevention model for the garbage collectors could be applied in other settings with similar context. In addition, monitoring and evaluation should be conducted for the suitability of the situation changes and serving the needs of the related network.

บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164