บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 83 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : การพัฒนาวิธีจัดส่งวัคซีนของโรงพยาบาลในจังหวัดนครนายก
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : Development of vaccine delivery method of hospitals in Nakhonnayok province
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : ศิริลักษณ์ ทวีรัตน์, บุญญลิป คะหาวงษ์, เกศแก้ว บุญแสง, สามารถ แสนโคตร, ลลิตา วีระเสถียร, ณัฐพร อยู่ปาน, สมหญิง พุ่มทอง
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Siriluk Thaweerat, Boonyalip Kahawong, Katekaew Boonsang, Samart Saenkhot, LalitaWirasathien, NattapornYoopan, Somying Pumtong
หน้าบทความ : 103 - 114
คำสำคัญ(Keyword) : วัคซีน การจัดส่งวัคซีน ลูกโซ่ความเย็น

บทคัดย่อ(Abstract)

การขนส่งวัคซีนจากโรงพยาบาลไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในจังหวัดนครนายกมักพบปัญหาอุณหภูมิออกนอกช่วงที่เหมาะสม คือ 2-8 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความแรงของวัคซีน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดส่งวัคซีนของโรงพยาบาลในจังหวัดนครนายก ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการในพื้นที่ 4 อำเภอ (เมืองนครนายก องครักษ์ บ้านนา และปากพลี) จังหวัดนครนายก ระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึงเมษายน 2557 (16 เดือน) มีการวางแผนปฏิบัติ สังเกต และสะท้อนกลับข้อมูลในการจัดส่งวัคซีนในพื้นที่จริง เพื่อให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า จากการจัดส่งวัคซีนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นนั้น เส้นทางการจัดส่งจากโรงพยาบาลแม่ข่ายไปยัง รพ.สต. จำนวน 518 เส้นทางจากทั้งหมด 669 เส้นทาง (ร้อยละ 77.43) สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส ตลอดเส้นทาง มีเพียงร้อยละ 4.33 ที่สัมผัสอุณหภูมิต่ำกว่า 2oC ไม่มีเส้นทางใดที่สัมผัสอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส และร้อยละ 18.24 สัมผัสอุณหภูมิสูงกว่า 8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุด คือ 0.7 และ 13.6 องศาเซลเซียส อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดส่งวัคซีน คือ กล่องโฟม (30x37x35 ซม.) อุปกรณ์บันทึกและติดตามอุณหภูมิ (data logger รุ่น TRED 30-7R) แผ่นพลาสติกลูกฟูกหรือพีพีบอร์ดและซองน้ำแข็ง จำนวนและขนาดซองน้ำแข็งที่ใช้นั้นแตกต่างกันในโรงพยาบาลแต่ละแห่งโดยมีปริมาตรซองน้ำแข็งประมาณ 3,123-5,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตลอดระยะเวลาการขนส่ง ประมาณ 5 ชั่วโมง โดยสรุป การจัดส่งวัคซีนตามวิธีการที่พัฒนาขึ้น สามารถควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งส่วนใหญ่ให้อยู่ระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส ได้ดีขึ้น โรงพยาบาลอื่น สามารถนำมาตรฐานการปฏิบัติงานของจังหวัดนครนายก ไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง

Vaccine transportation from hospitals to health facilities in Nakhon nayok province was often exposed to temperature outside the recommended range of 2-8 Celsius. This might affect the potency of vaccines. This research aims to develop a vaccine delivery standard operating practice (SOP) of hospitals in Nakhon nayok. Action research was conducted in four districts (Muang, Ong kha rak, Baan-na, and Pak plee) between January 2013 and April 2014 (16 months). Planning, acting, observing and reflecting of this study were done in order to develop an appropriate SOP. Descriptive statistic was use for analysis. Results showed that, according to the vaccine delivery SOP, 518 out of 669 (77.43%) were between 2 and 8 Celsius throughout the shipments. Only 4.33% of them has, at least, one record point below 2 Celsius and none of them exposed to sub-zero temperatures. Temperature above 8 Celsius were found on 18.24%. The lowest and highest temperature reached were 0.7 and 13.6 Celsius respectively. There were equipment needed to be used as follows; a foam box (30x37x35 cm.), a temperature monitoring equipment (data logger model TRED 30-7R), Corrugated plastic or PP board, and ice packs. Uses of the numbers and sizes of ice packs varied in each hospital. Volume of ice packs used varied from 3,123 cubic centimeter to 5,200 cubic centimeter and this was able to keep the appropriate temperature in the box for 5 hours. It can be concluded that following the SOP instruction can help improve the temperature range of vaccine transport during 2-8 Celsius.Other hospitals can adopt the SOP for vaccine transport and revise it to fit their context.
บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164