บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 70 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : ความก้าวหน้าใหม่ ๆ ของเคมีบำบัดโรคเรื้อน
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : New advances of chemotherapy in leprosy
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : อารดา โอวาทตระกูล, ทวีฤทธิ สิทธิเวคิน, กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Arada Ovattrakul, Thawerit Sittiwaekin, Ministry of Public Health
หน้าบทความ : 126 - 134
คำสำคัญ(Keyword) : ความก้าวหน้าใหม่ๆ ยาเคมีบำบัด โรคเรื้อน

บทคัดย่อ(Abstract)

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทบทวนความก้าวหน้าใหม่ ๆ ของเคมีบำบัดโรคเรื้อน หลังจากได้มีการนำระบบการรักษาโรคเรื้อนด้วยยาเคมีบำบัดผสมแบบใหม่ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO – MDT) มาสามทศวรรษ ได้มีรายงานพบการเกิดการกลับเป็นโรคเรื้อนซ้ำใหม่หลังหยุดยา (Relapse) และ เกิดการดื้อยาโดยได้ทบทวนยาเคมีบำบัดรองสายที่สอง และ ยาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคเรื้อนสูงเมื่อเทียบกับ WHO - MDT ได้แก่ ยาโอฟลอกซาซิน, ไมโนซัยคลิน, คลาริโทรมัยซิน, ม็อกซี่ฟลอกซาซิน และไรฟาแพนทีนโดยเฉพาะยาไรฟาแพนทีน พบว่ามีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคเรื้อนสูงมากกว่ายาไรแฟมพิซิน ทั้งจากการทดลองในหนูและในคน ผลการทดลองใช้ยาเคมีบำบัดผสมระหว่างไรฟาแพนทีน, แม็กซี่ฟลอกซาซิน และไมโนซัยคลินครั้งเดียว สามารถฆ่าเชื้อโรคเรื้อนตายมากกว่าการใช้ยาไรแฟมพิซินครั้งเดียว ขณะที่การใช้ยาผสมระหว่างไรฟาแพนทีน, ม็อกซี่ฟลอกซาซิน และไมโนซัยคลินครั้งเดียวสามารถฆ่าเชื้อโรคเรื้อนได้มากกว่าการใช้ยาผสมระหว่างไรแฟมพิซิน, โอฟลอกซาซิน และไมโนซัยคลินถึง 50 เท่า นอกจากนั้นยังได้ศึกษาทบทวนการใช้ยาเคมีบำบัดผสมระยะสั้นนาน 4 สัปดาห์ โดยยาผสมระหว่างโอฟลอกซาซินและไรแฟมพิซินทุกวัน เปรียบเทียบกับการใช้ยา WHO – MDT ในผู้ป่วยโรคเรื้อนชนิดเชื้อมากนาน 12 ถึง 24 เดือน และกับการให้ยา WHO–MDT นาน 12 เดือน แล้วตามด้วยการให้ยาผสมระหว่างไรแฟมพิซิน และโอฟลอกซาซินทุกวันใน 4 สัปดาห์แรก รวมทั้งได้ทบทวนการรักษาในกรณีพิเศษโดยเฉพาะและในผู้ป่วยที่กลับเป็นโรคเรื้อนซ้ำใหม่ด้วย

The aim of this article is to review recent advances of chemotherapy in leprosy after three decades of implementation of WHO – recommended multidrug therapy (WHO – MDT), a number of studies have reported of occurrence of relapse and drug resistance. In this article, authors have reviewed second – line and new effective antileprosy drugs as compared with WHO – MDT included ofloxacin, minocycline, clarithromycin, moxifloxacin and rifapantine. The latter, in particular, showed more potent bactericidal activity than rifampicin in mice and humans. Multidrug using rifapantine plus moxyfloxacin and minocycline as single dose killed 20 times more Mycobacterium leprae (M. leprae) than a single rifampicin while a single dose of rifapantine plus moxifloxacin and minocycline combination killed 50 times more Mycobacterium leprae (M. leprae) than a single dose of rifampicin plus ofloxacin and minocycline, In addition, authors also reviewed results of short term combined therapy with four weeks of daily ofloxacin and rifampicin as compared with 12 and 24 months of WHO – MDT for multibacillary leprosy (MB) and 12 months of WHO - MDT for MB leprosy with rifampicin plus ofloxacin daily during the initial 4 weeks. In addition, author also reviewed treatment regimens for specific situations and relapse.
บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164