บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 67 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : คุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดหนองคาย
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : Personal attributes and organizational climate influencing drug management and pharmaceutical care of health officers at sub-district health promoting hospital in Nong Khai province
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : บูรภพ จันทร์ใบ, ชนะพล ศรีฤาชา
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Burapob Chanbai, Chanaphol Sriruacha
หน้าบทความ : 067 - 078
คำสำคัญ(Keyword) : บรรยากาศองค์การ การบริหารเวชภัณฑ์

บทคัดย่อ(Abstract)

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล และบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย ประชากรที่ศึกษา คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย จำนวน 74 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทุกข้อมีค่า IOC มากกว่า 0.5 และวิเคราะห์หาความเที่ยงของแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช 0.97 เก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 29 เมษายน 2560 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการหาค่าสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน กำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05

ผลการศึกษาพบว่า คะแนนระดับบรรยากาศองค์การ คะแนนระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.07 (S.D. = 0.39) และ 4.16 (S.D. = 0.39) คุณลักษณะส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนบรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดหนองคาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.614, p-value<0.001) ตัวแปรบรรยากาศองค์การมิติด้านความรับผิดชอบ และมิติด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย ได้ร้อยละ 45.8 ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่คือการบริหารเวชภัณฑ์ ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนำไปวางแผนพัฒนางานการบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้

This cross sectional descriptive research aimed to study personal attributes and organization climate affecting drug management and pharmaceutical care of health officer at sub-district health promotion hospital in Nong Khai province. The samples consisted of 74 health officer at sub-district health promotion in Nong Khai province. The instruments used in this study were a questionnaire. The questionnaire was examined and verified by the three experts with all item was contained the IOC values higher than 0.5 for content validity and tested for reliability in pilot study of 30 samples and Alpha Coefficient was at 0.97. Data collected between March 29rd, - April 29rd, 2016. The data were analyzed by using descriptive statistics and Inferential statistics were Pearson product moment correlation and step-wise multiple linear regressions at statistical significant level of 0.05. The results showed that the organization climate, drug management and pharmaceutical care of health officer were at high level with averages of 4.07(S.D. = 0.39), 4.16 (S.D. = 0.39) respectively. There is positive relationship between organization climate and drug management and pharmaceutical care service. However, there was no statistically significant relationship between personal attributes and drug management and pharmaceutical care. The result also showed that the relationship between drug management and pharmaceutical care at medium level at the 0.001 level (p-value=0.001), with the correlation coefficient (r=0.614). The study also indicated that two factors of can be able to forecasting of drug management and pharmaceutical care of health officer at sub-district health promotion hospital in Nong Khai province at 45.8 percentage. Most problem are related to drug management practice. The results of this research can be used to make plan for improvements the drug management and pharmaceutical care system in district level.

บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164