บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 76 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ แผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : Types and quantities of microorganisms in ambient air of outpatient departments, Sunpasitthiprasong hospital in Ubon Rattchathani
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : ก้องนภา อุทังสังข์, กาญจนา นาถะพินธุ
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Khongnapa Uthungsung, Ganjana Nathapindhu
หน้าบทความ : 014 - 021
คำสำคัญ(Keyword) : เชื้อจุลินทรีย์ แผนกผู้ป่วยนอก อากาศภายในอาคาร

บทคัดย่อ(Abstract)

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ แบบภาคตัดขวางด้วยเครื่องมือ Biostage single-impactors มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ ทำการเก็บตัวอย่างในแผนกผู้ป่วยนอก 6 แผนก ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (เก็บเดือนละ 3 ครั้ง) จำนวน 432 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบเชื้อแบคทีเรีย ทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ Bacillus spp., Diphtheroids spp.,Coagulase-negative Staphylococcus, Micrococcus spp. และ Acinetobacter spp. เชื้อแบคทีเรียที่พบมากที่สุด คือ เชื้อ Bacillus spp. พบร้อยละ 47.88 (279 CFU/m3) พบเชื้อราทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ spergillus spp., Fusarium spp., Penicillium spp. และ Rhizopus spp. เชื้อราที่พบมากที่สุด คือ เชื้อ Aspergillus spp. พบร้อยละ 57.07 (230 CFU/m3) และพบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศช่วงเช้า มีค่า 1,012 CFU/m3 (±439) โดยพบปริมาณมากที่สุด 1,803 CFU/m3 ในเดือนธันวาคมที่แผนกอายุรกรรมใน และปริมาณน้อยที่สุด 545 CFU/m3 ในเดือนกุมภาพันธ์ ที่แผนกโรคติดเชื้อ และค่าเฉลี่ยปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศช่วงบ่าย 960 CFU/m3 (±481) โดยพบปริมาณมากที่สุด 1957 CFU/m3 ในเดือนธันวาคม ที่แผนกอายุรกรรม และปริมาณน้อยที่สุด 497 CFU/m3 ในเดือนมกราคมที่แผนกโรคติดเชื้อ และเมื่อเทียบกับค่าแนะนำคุณภาพอากาศในอาคารและสถานที่สาธารณะเฉลี่ยที่ 8 ชั่วโมง โดย Indoor Air Quality Management Group ของ Hong Kong Special Administrative Region พบว่าในเดือนธันวาคม 2559 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2560 คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี

This study was a cross sectional survey research with Biostage Single-Impactors. The purpose of this study is to identify the types and quantity of bacteria and fungi in the air of Sunpasitthiprasong Hospital Ubon Ratchathani province. The data has been collected from 6 outpatient departments during December 2016 to February 2017 (Thrice a month) and contains 432 samples. The results of the analysis of the type of bacteria founded 5 different species which is Bacillus spp, Diphtheroids spp, Coagulase-negative Staphylococcus, Micrococcus spp and Acinetobacter spp. Among them, the most common bacteria is Bacillus spp, founded 47.88% (279 CFU/m3). Furthermore, the results showed 4 different fungi species which is Aspergillus spp, Fusarium spp, Penicillium spp and Rhizopus spp. The most common fungi is Aspergillus spp, founded 57.07% (230 CFU/m3). The study showed that the average quantity of microorganisms in the air in the morning is 1,012 CFU/m3 (±439) which the largest volume is 1,803 CFU/m3 founded at medicine department in December. Contrariwise, the minimal volume is 545 CFU/m3 founded at infectious disease department in February. In addition to this, the average quantity of the microorganism in the air in the afternoon is 960 CFU/m3 (±481) which the largest volume is 1,957 CFU/m3 founded at medicine department in December and the minimal volume is 497 CFU/m3 founded at infectious disease department in January. Moreover, the values obtained from the study compared with the recommended values of air quality in buildings and public places in average 8 hours by Indoor Air Quality Management Group by Hong Kong Special Administrative Region showed that the overall result was in the standard value in January and February.
บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164