บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 82 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : Organizational climates affecting the performance of sub-district health promoting hospital director in district health system development in Udon Thani province
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : ฐนกร คำหารพล, ชนะพล ศรีฤาชา
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Tanakorn Khamharnpol, Chanaphol Sriruacha
หน้าบทความ : 035 - 045
คำสำคัญ(Keyword) : บรรยากาศองศ์การ การดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บทคัดย่อ(Abstract)

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี ประชากรที่ศึกษาคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน210 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นระบบ โดยการจับสลากแบบไม่ใส่คืน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 109 คน และสนทนากลุ่ม จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามและแนวทางการสนทนากลุ่ม ซึ่งแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทุกข้อมีค่า IOC มากกว่า 0.5 ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่าง30 คนในจังหวัดหนองคาย วิเคราะห์หาความเที่ยงของแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช 0.98 ดำเนินการเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการหาค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด สถิติอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน

ผลการศึกษาพบว่า ระดับการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95 (S.D. = 0.53) ส่วนระดับบรรยากาศองค์การในภาพรวมกลุ่มอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย4.01 (S.D. = 0.45) ภาพรวมบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.699, p-value < 0.001) ตัวแปรบรรยากาศองค์การมิติความรับผิดชอบ มิติความขัดแย้ง มิติความเสี่ยง ทั้ง 3 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์การดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดอุดรธานีได้ร้อยละ 50.4 จากผลการศึกษานี้ ในการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ ควรมีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานที่เหมาะสมกับภาระงาน มีความสามารถในการจัดการปัญหาความขัดแย้งได้ดี รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภาระงาน จะทำให้การดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ประสบผลสำเร็จได้

This cross sectional descriptive research aimed to study organizational climates affecting the performance of sub-district health promoting hospital directors in district health system development in Udon Thani province. The samples were 109 personnel randomly selected by systematic random sampling from the 210 population. This study collected both quantitative and qualitative data. Focus group guideline was used to collect the data from 12 people’s key informants who can provide intensive information on the topics. The questionnaire was examined and verified by the three experts for content validity and tested for reliability in pilot study of 30 samples in Nong Kai province and Alpha Coefficient was at 0.98. Data collected between March 21st - April 21st, 2017. The data distribution was performed by descriptive statistics including percentage, mean, standard deviation, median, minimum, maximum. The Inferential statistics were Pearson product moment correlation and step-wise multiple linear regressions.

The results showed that the performance of sub-district health promoting hospital directors in district health system development in Udon Thani province were at high level with averages of 3.95 (S.D. = 0.53). The organizational climates was found at high level with averages of 4.01 (S.D.=0.45). The organizational climates variable had moderate relationship with performance of sub-district health promoting hospital directors in district health system development in Udon Thani province with statistical significance (r = 0.699, p-value < 0.001). Three organizational climates variable; responsibility, conflict and risk can predict performance of sub-district health promoting hospital directors in district health system development in Udon Thani province at 50.4 percentage. The organization should have proper in charge of specific task force, good conflict management and efficient risk management. These lead to successful district health system development in the future.

บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164