บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 133 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : ประสิทธิภาพของการค้นหามะเร็งท่อน้ำดีของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่เขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : Efficiency of cholangiocarcinoma detection in high risk populations of Phonthong district, Roi-et province according to the cholangiocarcinoma screening and care program (CASCAP)
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : นิสสา อาชวชาลี, โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Nissa Archavachalee, Phonthong hospital, Roi-et
หน้าบทความ : 058 - 066
คำสำคัญ(Keyword) : มะเร็งท่อน้ำดี อัลตราซาวด์

บทคัดย่อ(Abstract)

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 1,000 รายในพื้นที่เขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดตามโครงการ CASCAP

ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วย 20 ราย (ร้อยละ 2) ที่ได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมเนื่องจากสงสัยความผิดปกติจากการคัดกรองด้วยอัลร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน 10 ราย ใน 20 ราย ที่สงสัยความผิดปกติจากการตรวจอัลตร้าซาวด์ ตรวจพบความผิดปกติที่สงสัยมะเร็งตามอวัยวะต่างๆ 1 ราย มีผลลบลวงจากการตรวจคัดกรอง ค่าพยากรณ์บวก คิดเป็นร้อยละ 50 ตรวจพบมะเร็งชนิดต่างๆร้อยละ 1ความชุกของโรคมะเร็งในช่องท้องร้อยละ 1.1 ความไวและความจำเพาะคิดเป็นร้อยละ 90.91 และ 98.99 มีผู้ป่วยที่สงสัย Cholangiocarcinoma รวมทั้งสิ้น 8 ราย (มีผู้ป่วยที่ติดตามการรักษาเนื่องจากสงสัย Early Cholangiocarcinoma 2 ราย และ ผู้ป่วยปฏิเสธการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม1 ราย) และ 4 ใน 5 รายที่เหลือ หรือร้อยละ 80 เป็น Curative Resectable Stage

การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่เขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการ CASCAP มีประสิทธิภาพดีเนื่องจากมีค่าความไวค่อนข้างสูง อีกทั้งสามารถทำให้พบรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งและมะเร็งท่อน้ำดี ระยะเริ่มต้นส่งผลให้ผลการรักษาของผู้ป่วยดีขึ้น

This prospective analytical study aimed to study efficiency of cholangiocarcinoma detection in 1,000 high risk populations of Phonthong district, Roi-ET province according to CASCAP.

The result showed rate of subjects who required further testing after screening was 2% (20/1,000). Ten of the 20 subjects with a positive sonographic screening study had abdominal cancers detected on further investigation. One subject had false negative result. The positive predictive value of screening was 50% (10/20), and the rate of screening detection cancer was 1.0% (10/1,000). The prevalence of abdominal cancers was 1.1%(11/1,000), the sensitivity of screening for detection of abdominal cancers was 90.91% (10/11), and the specificity was 98.99% (979/989). CCA was suspected in 8 patients (2 cases of suspicious early cholangiocarcinoma and 1 case of refuse appropriate treatment), and 4/5 cases (80%) were at a curative resectable stage.

Cholangiocarcinoma detection in high risk populations of Phonthong district, Roi-ET province according to CASCAP projectis effective because it has a relatively high sensitivity and can lead to premalignant lesions and early stage cholangiocarcinoma, resulting in improved patient outcomes.

บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164