บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 67 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (HOSxP_PCU) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : Administrative factors affecting the utilization of extreme platform for hospital information primary care unit (HOSxP_PCU) of the health personnel at sub-district health promoting hospitals in Nakhon Ratchasima province
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : พีรภัทร ไตรคุ้มดัน, ประจักร บัวผัน
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Peerapat Traikumdan, Prachak Bouphan
หน้าบทความ : 090 - 102
คำสำคัญ(Keyword) : การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (HOSxP_PCU)

บทคัดย่อ(Abstract)

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (HOSxP_PCU) ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา ประชากรที่ทำการศึกษาคือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 346 คน คำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรสำหรับการวิเคราะห์การถดถอยพหุเพื่อทดสอบสมมติฐานของ Cohen เมื่อทราบขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมจึงได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่าง 117 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการหาค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน เปอร์เซ็นไทล์ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และสถิติอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอนโดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2560

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 (S.D.=0.50) การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (HOSxP_PCU) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.04 (S.D.=0.52) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข มีความสัมพันธ์ระดับต่ำทางบวก (r=0.204, p-value 0.027) และ ปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(HOSxP_PCU) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r=0.657, p-value <0.001) ส่วนตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (HOSxP_PCU) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ปัจจัยทางการบริหารด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขได้ร้อยละ 55.0 โดยปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มากที่สุด คือ ด้านบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 57.47

This cross-sectional analytical study research aimed to study the personnel characteristics and administrative factors affecting the utilization of extreme platform for hospital information primary care unit (HOSxP_PCU) of the health personnel at sub-district health promoting hospitals in Nakhon Ratchasima province. One hundred and seventeen public health personnel were selected by systematic random sampling from the 346 population. The data distribution was performed by descriptive statistics including percentage, mean, standard deviation, median, percentiles, minimum, maximum. The Inferential statistics were Pearson’s product moment correlation and step-wisemultiple linear regression. Data collected between February 18th to March 19th, 2017.

The results showed that the administrative factors were at high level with averages of 3.68 (S.D.=0.50). The utilization of extreme platform for hospital information primary care unit (HOSxP_PCU) were at high level with averages of 4.04 (S.D.=0.52). The position (public health technical officer) had low level positively correlated (r=0.204, p-value 0.027). The overall of administrative factors were found moderate level positively correlated with utilization of extreme platform for hospital information primary care unit (HOSxP_PCU) of the health personnel at sub-district health promoting hospitals in Nakhon Ratchasima province with statistically significant (r=0.657, p-value<0.001). Two administrative factors variable; management, technology and position (public health technical officer) could predict the utilization of extreme platform for hospital information primary care unit (HOSxP_PCU) of the health personnel at sub-district health promoting hospital in Nakhon Ratchasima province at 55.0 percent. The most problem and obstacle was personnel at 54.47 percent.

บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164