บทความวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 92 ครั้ง
ชื่อบทความ(ภาษาไทย) : ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อบทความ(ภาษาอังกฤษ) : Factors correlated to accidental and health problems in elderly in Pak Nam sub-district, MueangSamutprakan district, Samutprakan
ชื่อผู้เขียน(ภาษาไทย) : นพเก้า บัวงาม, กาญจนา นาถะพินธุ
ชื่อผู้เขียน(ภาษาอังกฤษ) : Noppakao Buangam, Ganjana Nathapindhu
หน้าบทความ : 046 - 057
คำสำคัญ(Keyword) : ความชุก อุบัติเหตุ ผู้สูงอายุปัจจัยที่มีผล

บทคัดย่อ(Abstract)

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 486 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวน 162 คน กับ ไม่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจำนวน 324 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และสถิติอนุมาน สำหรับวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุใช้สถิติถดถอยพหุโลจิสติก (Multiple logistic regression) นำเสนอค่า Odd ratio และช่วงเชื่อมั่น 95% กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ผลการวิจัย พบว่าความชุกของการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 63.37 โดยพบความชุกในสมาชิกชมรมผู้สูงอายุร้อยละ 58.64 และไม่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุร้อยละ 65.74 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตอนกลาง (70-79 ปี) ร้อยละ 47.40 อุบัติเหตุที่พบ 3 อันดับแรก ได้แก่ การพลัดตก/หกล้ม สัมผัสถูกแรงกระแทก/ชนและสัมผัสความร้อน/ของร้อนร้อยละ 49.18 , 26.95 และ 25.72 ตามลำดับ ซึ่งเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านมากที่สุด ร้อยละ 54.12 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุคราวละหลายปัจจัย พบว่าสถานภาพการเป็นสมาชิกชมรม อายุ ลักษณะบ้าน แสงสว่างภายในบ้าน ราวบันได และการมีประวัติเคยเกือบเกิดอุบัติเหตุ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.05) กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่ไม่เป็นสมาชิกชมรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรม 1.73 เท่า (95%CI = 1.08-2.76) นอกจากนี้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ร้อยละ 34.16 มีโรคประจำตัวร้อยละ 77.57 โรคที่พบ 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวานร้อยละ 77.72, 36.87 และ 36.34 ตามลำดับ และมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาร้อยละ 83.95 และการเคลื่อนไหวร้อยละ 61.93

This cross-sectional analytic research aimed to study the prevalence of accidents and health problems in the elderly in Pak Nam Sub-district, Mueang Samut prakan District, Samut prakan. The study group of 486 elderly, aged 60 years and upwards, was divided into 2 sub-groups: 162 members from the elderly club and 324 from non-members. Data collected was by interviewing. Data analytical by descriptive statistics: percentage, mean, standard deviation, lowest-highest values and deductive statistics to analysis the relationship for various factors with multiple logistic regression as to present odd ratio and 95% reliability range, Sig at 0.05

The Results: Prevalence of accidents in, total the past 6 months was 63.37% with that in the Elderly club members was 58.64% and in the non-members was 65.74%. Most of the mid-elderly (aged 70-79 years) was at 44.44%. The first 3 accidents were falling down, being on impacting/hitting and touching heat/hot things at 49.18 ,26.95 and 25.72%, respectively. The accidents were found most in-house at 54.12%. The findings of relationship between factors and accident occurrences revealed that membership status, age, house feature, house and rail lighting and history on the verge of accidents were significantly related (p-value < 0.05): the non-members were more accident-prone than the members 1.73 times (95%CI=1.08-2.76). About their health problems, most were found with over body mass at 34.16% personal illness at 77.57%, while the first 3 illnesses were high blood pressure, high content of fat in blood and diabetes at 77.72, 36.87 and 36.34%, respectively including eye problems at 83.95% and movement at 61.93%.

บทความฉบับเต็ม : Full Paper
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164