จำนวนผู้ชมวารสาร
17528 ครั้ง


ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

                    ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 (31 พ.ค. 58) โดยผลการประเมินวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6 ขอนแก่น จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป ซึ่งถือเป็นอีกก้าวของการพัฒนาวารสาของเรา

วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิวหาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 5205 ครั้ง
+ ปกวารสาร
+ บทบรรณาธิการ

รายชื่อบทความ
+ การประเมินประสิทธิภาพการพ่นสารเคมีควบคุมยุงลายขององค์กรปกครองท้องถิ่น หน้า 001 - 013
+ ชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ แผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 014 - 021
+ พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในพื้นที่ต้นน้ำเขื่อนลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ หน้า 022 - 034
+ บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี หน้า 035 - 045
+ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ หน้า 046 - 057
+ ประสิทธิภาพของการค้นหามะเร็งท่อน้ำดีของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่เขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน้า 058 - 066
+ คุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดหนองคาย หน้า 067 - 078
+ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความล่าช้าในการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ หน้า 079 - 089
+ ปัจจัยทางการบริหารที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (HOSxP_PCU) ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดนครราชสีมา หน้า 090 - 102
+ การพัฒนาวิธีจัดส่งวัคซีนของโรงพยาบาลในจังหวัดนครนายก หน้า 103 - 114
+ การพัฒนารูปแบบการป้องกันความเสี่ยงจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพเก็บมูลฝอยบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หน้า 115 - 125
+ ความก้าวหน้าใหม่ ๆ ของเคมีบำบัดโรคเรื้อน หน้า 126 - 134
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ
รองบรรณาธิการด้านบริหาร
รองบรรณาธิการด้านวิชาการ

ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการนายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
ดร.นายแพทย์ณรงค์ วงศ์บา
แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
แพทย์หญิงนงลักษณ์ เทศนา
นางชื่นพันธ์ วิริยะวิภาต
ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว

แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
นางชื่นพันธ์ วิริยะวิภาต
ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว

นางสาวปวีณา จังภูเขียว
นายกองแก้ว ยะอูป
นางสิรินทิพย์ อุดมวงศ์
นางสาวมยุรา สีสาร

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น
นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

กองบรรณาธิการ นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร
รศ.ดร.เลิศชัย เจริญธัญรักษ์
ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ
รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม
ผศ.ดร.จิราพร เขียวอยู่
รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์
ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี
นางสาวจมาภรณ์ ใจภักดี
นางสาวกังสดาล สุวรรณรงค์
ดร.เชิดพงษ์ มงคลสินธุ์
ดร.วาสนา สอนเพ็ง
ดร.บุญทนากร พรมภักดี
ดร.กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์
นางสุัตรา สิมมาทัน
ดร.วันทนา กลางบุรัมย์

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
มหาวิทยาลับขอนแก่น
มหาวิทยาลับขอนแก่น
มหาวิทยาลับขอนแก่น
มหาวิทยาลับขอนแก่น
มหาวิทยาลับขอนแก่น
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.อุดรธานี
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น

พิสูจน์อักษร
นางพิไลลักษณ์ พลพิลา
นางสาวจาฬุภรณ์ ชุมพล


นางสาวกมลทิพย์ กฤษฎารักษ์
นางสาวมยุรา สีสาร

นางสาวสุมาลี จันทลักษณ์
นางสาวณัฎฐดา สวนไผ่

ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
นายธีระพจน์ สิงห์โตหิน
นายต่อพงษ์ กังสวร


นายทวี อารยะสุขวัฒน์

นายสุบรร ปฏิสุทธิ์
กรรมการฝ่ายทะเบียนและเผยแพร่
นางสุพาพร เกลี้ยกลาง

นางศรีสวาสดิ์ แสงวิสัย

นางนิศรา เกิดเรณู
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164
admin