รายชื่อวารสารที่ตีพิมพ์แล้ว
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 19 เล่ม

วารสาร สคร.7 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2561
1. วารสารปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 จำนวน 10 บทความ
2. วารสารปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน - สิงหาคม 2561 จำนวน 12 บทความ

วารสาร สคร.7 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2560
1. วารสารปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 จำนวน 10 บทความ
2. วารสารปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เมษายน - สิงหาคม 2560 จำนวน 10 บทความ
3. วารสารปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 จำนวน 10 บทความ

วารสาร สคร.7 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2559
1. วารสารปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559 จำนวน 11 บทความ
2. วารสารปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน - สิงหาคม 2559 จำนวน 11 บทความ
3. วารสารปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 จำนวน 12 บทความ

วารสาร สคร.6 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2558
1. วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 จำนวน 11 บทความ
2. วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 จำนวน 10 บทความ

วารสาร สคร.6 จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2557
1. วารสารปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 จำนวน 8 บทความ

วารสาร สคร.6 จังหวัดขอนแก่น ก่อนปีที่ 21 ฉบับที่ 2
1. วารสารปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557 จำนวน 8 บทความ
2. วารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2556 จำนวน 8 บทความ
3. วารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556 จำนวน 8 บทความ
4. วารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2555 จำนวน 8 บทความ
5. วารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555 จำนวน 5 บทความ
6. วารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2554 จำนวน 1 บทความ
7. วารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2554 จำนวน 9 บทความ
8. วารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555 จำนวน 8 บทความ
ออกแบบและพัฒนาโดย งานสารสนเทศ กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043222818 - 9 ต่อ 320 โทรสาร 043226164
admin