สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> การประชุม/อบรม/สัมมนา

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 13 ]     >>     สุดท้าย
การซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน   2
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562   45
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 (2)   41
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   140
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑   113
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑   147
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑   200
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ IT วันที่ 21 ก.พ. 61   184
เอกสารประกอบการประชุม เพื่อสร้างเครื่องมือและนำเสนอผลการประเมินมาตรการ/ยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรค   237
ตัวชี้วัดตรวจราชการ สคร.7 ขอนแก่น กรมควบคุมโรค ปี 2561   136