สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 5 ]     >>     สุดท้าย
เล่มแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563   3
ประกาศ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   16
สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส1-2)   62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(จ้างเหมาบริการเอกซเรย์ผู้ต้องขังในเรือนจำ)   60
แนวทางการดำเนินงานการบริหารโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และการเบิกพัสดุ ปี 2562   68
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   63
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   115
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   71
เล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562   65