สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์

หน้า   แรก     <<     [ 2 of 5 ]     >>     สุดท้าย
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(870,845)   89
เผยแพร่เผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ(1,250,000)   96
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณพ.ศ.2561(622,740)   81
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงาน(807,192)   81
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(ยา,วัสดุวิทยาศาสตร์,เวชภัณฑ์มิใช่ยา)   89
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล)   87
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ)   85
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง)   84
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครุภัณฑ์ฺวิทยาศาสตร์ 1,250,000 บาท)   94
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (3,950,500 บาท)   98