สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > แผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์

หน้า   แรก     <<     [ 5 of 5 ]     >>     สุดท้าย
อนุมัติแผนการใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2559   167
นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน รมต.กระทรวงสาธารณสุข   236
นโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี   214
แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัด สู่หน่วยงานและบุคลากร   220
แนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคคลากรกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ2556   206
ทิศทางการดําเนินงานกรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ 2557 เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ กรมควบคุมโรคปี 2563   231
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรคประจำปี57_61   242
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี2558   228
สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อประกอบการพิจารณาทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558   245
แนวทางการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไขหวัดใหญ่ 2558   268