สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> การประชุม/อบรม/สัมมนา

หน้า   แรก     <<     [ 14 of 15 ]     >>     สุดท้าย
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อัทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ (ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายเพลเรือน   123
ประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ คั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๙   114
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ   106
รายงานการประชุม กวป. เดือน มีนาคม ๒๕๕๙   129
สำนักโรคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด   117
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Practical Points in Medical Research (PPMR) ครั้งที่ ๕   150
ประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐลาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙   150
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙   164
รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล   157
สคร.7 ขอนแก่น จัดการอบรมเสริมเขี้ยวเล็บ เครือข่ายเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ หวังปรามการกระทำผิดพรบ.   599