สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> การประชุม/อบรม/สัมมนา

หน้า   แรก     <<     [ 2 of 15 ]     >>     สุดท้าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑   137
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑   168
การซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน   112
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562   206
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 (2)   161
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   237
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑   276
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑   278
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑   360
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ IT วันที่ 21 ก.พ. 61   266