สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> การประชุม/อบรม/สัมมนา

หน้า   แรก     <<     [ 2 of 14 ]     >>     สุดท้าย
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 (2)   139
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   208
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑   235
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑   259
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑   312
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ IT วันที่ 21 ก.พ. 61   236
เอกสารประกอบการประชุม เพื่อสร้างเครื่องมือและนำเสนอผลการประเมินมาตรการ/ยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรค   270
ตัวชี้วัดตรวจราชการ สคร.7 ขอนแก่น กรมควบคุมโรค ปี 2561   161
แบบฝึกปฏฺิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอร์   149
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐   116