สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 2 ]     >>     สุดท้าย
แนวปฏิบัติ เมื่อเกิดผลกระทบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ จำนวน 5 แนวปฏิบัติ   26
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น   137
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2549   125
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553   116
ประกาศ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555   136
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550   125
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560   128
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น   148
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   128
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   136