สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> การประชุม/อบรม/สัมมนา

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 15 ]     >>     สุดท้าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒   10
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒   9
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒   85
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒   62
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒   114
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒   104
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒   185
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑   221
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเขียนผลงานคุณภาพเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ   157
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑   221