สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 75 ]     >>     สุดท้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (35,550.-บาท)   2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (290.-บาท)   1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (4,229.-บาท)   1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (3,156 บาท)   0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (3,156.50 บาท)   0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Freezer -20 องศาเซลเซียส จำนวน 1 หลัง (28,500.-บาท)   1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (4,690.-บาท)   1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (31,970.-บาท)   1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ (20,000.-บาท)   2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน บพ.-7478 ขก. จำนวน 1 คัน (2,050.-บาท)   1