สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 23 ]     >>     สุดท้าย
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ อีสานร่วมใจ สานสายใยสร้างสุขภาพ ปี 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   30
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส   19
Linked ปฏิทินการจองห้องประชุม   33
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   58
การประชุมสัมมนาวิชาการป้องกันโรคเครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22   58
ขอเชิญสมัครเรียน การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง การสร้างแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลด้วย Free Software (ONA)   42
แบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติ ของบุคลากร สคร.7 ขอนแก่น ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร   113
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป   119
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์   137
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (สอบสัมภาษณ์)   170