สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 23 ]     >>     สุดท้าย
ขอเชิญสมัครเรียน การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง การสร้างแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลด้วย Free Software (ONA)   17
แบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติ ของบุคลากร สคร.7 ขอนแก่น ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร   74
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป   94
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์   103
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (สอบสัมภาษณ์)   142
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป   116
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนิติกร   311
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์   334
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)   234
ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร มูลนิธิสุรินทร์ พินิจพงศ์   179