สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

สำหรับประชาชน > ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 25 ]     >>     สุดท้าย
กรมคร.เผยแพร่พยากรณ์โรค ฉบับที่ 223   3
รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น ๑๒   7
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ   18
โครงการประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย   10
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร   4
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน   35
การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ไม่ใช่คำรับรองของ สคร.7 ขอนแก่น   265
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - กรมควบคุมโรค   58
ประกาศผล D-RTI และ RTI Team ตำบล/หน่วยงาน ระดับประเทศ ปี 2561   75
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สคร.7 จ.ขอนแก่น   87