สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช.

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 19 ]     >>     สุดท้าย
เผยแพร่ราคากลางการจ้างเหมาบริการเอกซเรย์ทรวงอกพร้อมอ่านฟิล์มด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่(Digital mobile X-ray)   24
ประกาศเผยแพร่ราคากลางน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด   35
เผยแพร่ราคากลาางวัสดุวิทยาศาสตร์แพทย์ จำนวน 2 รายการ   34
ประกาศเผยแพร่ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (3,939,500.-บาท)   50
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ(527,600)   51
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.   66
ราคากลางน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน ๔,๐๐๐ เทสต์   66
ราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาอาคารสถานที่ภายในหน่วยงาน(776,688)   67
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Electric Generator)   67
เผยแพร่ราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี   59