สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช.

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 19 ]     >>     สุดท้าย
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ(527,600)   7
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.   17
ราคากลางน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน ๔,๐๐๐ เทสต์   17
ราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาอาคารสถานที่ภายในหน่วยงาน(776,688)   21
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Electric Generator)   17
เผยแพร่ราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี   13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้เอกชนพร้อมค่าน้ำมัน(4,450)   16
เผยแพร่ราคากลางน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส วิธีที่ 2   50
การกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน 142,400   50
เผยแพร่ราคากลางน้ำยา Genotype MTBDRplus   43