สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ข่าวเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ปปช.

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 19 ]     >>     สุดท้าย
ประกาศเผยแพร่ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (3,939,500.-บาท)   6
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ(527,600)   14
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.   29
ราคากลางน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน ๔,๐๐๐ เทสต์   26
ราคากลางจ้างเหมาดูแลรักษาอาคารสถานที่ภายในหน่วยงาน(776,688)   29
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Electric Generator)   26
เผยแพร่ราคากลางรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี   18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้เอกชนพร้อมค่าน้ำมัน(4,450)   28
เผยแพร่ราคากลางน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส วิธีที่ 2   57
การกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน 142,400   57