สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 4 ]     >>     สุดท้าย
ข้อมูลประชากรแยกกลุ่มอายุ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2560   79
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2560   78
ข้อมูลสถานพยาบาลแยกประเภท ปี 2561 เขต สคร.7 ขอนแก่น   75
ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560   68
ข้อมูลประชากรแยกกลุ่มอายุ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2559   112
ข้อมูลจำนวนเตียง ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7   122
ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559 (ข้อมูลเมื่อ มิถุนายน 2559)   142
ข้อมูลสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ สคร.7 ขอนแก่น   164
ข้อมูลสถานพยาบาลแบบแยกประเภท ปี 2559 เขตสคร.7 ขอนแก่น (ล่าสุด)   155
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 เขตสคร.7 ขอนแก่น (ล่าสุด)   149