สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 4 ]     >>     สุดท้าย
ข้อมูลประชากรแยกกลุ่มอายุ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2560   60
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2560   51
ข้อมูลสถานพยาบาลแยกประเภท ปี 2561 เขต สคร.7 ขอนแก่น   52
ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560   47
ข้อมูลประชากรแยกกลุ่มอายุ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2559   93
ข้อมูลจำนวนเตียง ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7   109
ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559 (ข้อมูลเมื่อ มิถุนายน 2559)   128
ข้อมูลสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ สคร.7 ขอนแก่น   146
ข้อมูลสถานพยาบาลแบบแยกประเภท ปี 2559 เขตสคร.7 ขอนแก่น (ล่าสุด)   140
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 เขตสคร.7 ขอนแก่น (ล่าสุด)   129