สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 4 ]     >>     สุดท้าย
ข้อมูลประชากรแยกกลุ่มอายุ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2560   69
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2560   68
ข้อมูลสถานพยาบาลแยกประเภท ปี 2561 เขต สคร.7 ขอนแก่น   64
ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2560   61
ข้อมูลประชากรแยกกลุ่มอายุ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2559   105
ข้อมูลจำนวนเตียง ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7   117
ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559 (ข้อมูลเมื่อ มิถุนายน 2559)   136
ข้อมูลสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ สคร.7 ขอนแก่น   158
ข้อมูลสถานพยาบาลแบบแยกประเภท ปี 2559 เขตสคร.7 ขอนแก่น (ล่าสุด)   147
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2558 เขตสคร.7 ขอนแก่น (ล่าสุด)   138