สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

> ประกาศร่าง TOR

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 4 ]     >>     สุดท้าย
จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   124
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดขอบเขตงานซ่อมระบบประปา   127
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดขอบเขตงานจ้างทาสีอาคาร 7.1 ขอนแก่น   122
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   67
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ยานพาหนะ   59
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Electric Generator) จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   67
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   71
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   81
เผยแพร่รายละเอียดขอบเขตงานจ้างซักผ้าม่านห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 รายการ 580 บาท   112
เผยแพร่รายละเอียดขอบเบตงานจ้างประดับไฟรั้วอาคารศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน   106