สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > ผลการปฏิบัติงาน

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 4 ]     >>     สุดท้าย
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561   3
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561   11
รายงานประจำปี 2560   12
สรุปผลการติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2561   33
สรุปผลการติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2561   26
รายงานระดับความไว ความต้านทานของยุงลาย ยุงรำคาญต่อสารเคมีและประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น   71
รายงานระดับความไว ความต้านทานของยุงลาย ยุงรำคาญต่อสารเคมี และประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองพล จ.ขอนแก่น   51
รายงานระดับความไว ความต้านทานของยุงลาย ยุงรำคาญต่อสารเคมีและประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่เทศบาลเมืองกระนวน จ.ขอนแก่น   54
รายงานระดับความไว ความต้านทานของยุงลาย ยุงรำคาญต่อสารเคมีและประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่เทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น   49
รายงานระดับความไว ความต้านทานของยุงลาย ยุงรำคาญต่อสารเคมีและประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น   50