สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

The Office of Disease Prevention and Control 7 Khon Kaen

VIEW..

ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน > ผลการปฏิบัติงาน

หน้า   แรก     <<     [ 1 of 5 ]     >>     สุดท้าย
รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2561   1
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 2561   5
รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561   4
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561   5
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561   12
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561   28
รายงานประจำปี 2560   26
สรุปผลการติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2561   50
สรุปผลการติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2561   35
รายงานระดับความไว ความต้านทานของยุงลาย ยุงรำคาญต่อสารเคมีและประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น   83